eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.730

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 666-667
Nummer: 730


< Forrige . Indhold . Næste >

730.

6 Sept. 1583.

Overleveringen af Rustkamret maa vente til Pesten er forbi.

Til Peitter Reidtz.

Wor gunst tilforn. Wiid, effther som thu wnderdanigst lader giffue os tilkiende om huis ther findis paa rustkammerit wdj Kiøpnehaffn, som thu haffuer hafft wdj befallinge, ther aff wnderthiiden anammis och bortthagis till wort behoff och effther wor staldmesters befalling, wnderdanigst therfore begierendis, att wor staldmester motte komme thiid offuer ther att anamme wnder sin befaling och forwaringe huis ther er paa same rustkammer, os tilkommer, och att thu kunde paa clartt register thett fran thig leffuere, tha effther att thett er os bethengkeligt att lade wor staldmester drage ther offuer wdj thenne thiid for thend pestilentze siugdom, som saa møgitt thager fremgang wdj Kiøpnehaffn och andenstedtz ther wdj landett, wille wij, ther med maa forbliffue thill en anden beleylig thiid. Huis thu och lader os formelde om thend karll, wij haffue thiid skickitt till wor stodheste och fouller wdj Hans von der Neuenstadtz stedt, begierendis att wiide, huad hand skall haffue till besolding, meenendis hannom

IV s.666

ther icke synderligen were fornøden, tha wille wij, att same karll skall bliffue ther wdj same bestilling, till wij selff komme thiid offuer. Huad och thend theigelgaardt belanger wed Sore, ther aff wij formercke os ringe fordeell att haffue och bønderne ther med fast besuergis, tha wille wij same theigelgaardt haffue affskaffitt, bedendis thig therfore och wille, atthu same theigelgaardt lader ødelegge och nederthage. Thermet etc. Actum Hadersleffhus thend vj dag septembris anno etc. 1583.

Tegn. o. a. L. XV. 254.

IV s.667

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: fre apr 18 20:34:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top