eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.728

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 665
Nummer: 728


< Forrige . Indhold . Næste >

728.

1 Okt. 1582.

Kgl. Befaling til Borgmestere, Raadmænd og Borgere at være Kristoffer Valkendorf hørige og lydige.

Til borgemester och raad wdj Kiøpnehaffn.

Wij Frederich thend anden etc. helsse ether alle wore kiere thro wndersotte, borgemestere, raadmend och menige borgere wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn euindeligen med Gud och wor naade. Wiider, epthersom wij naadigst haffue tilthroet och befallitt os elskelige Christoffer Valckendorff till Glorup, wor mand, raad och renthemester, synderligen nu wdj wor frauerelse, midler thiid wij ere ther aff landitt, att skulle haffue flittig opseende ther wdj byen med huis ther forefalde kand, saa well som wdj andre maade och therudinden wiide och ramme wor och riigens gaffn och bedste, som wij hannom naadigst tilforthroer, ligeruis som wij selff personligen tilstede wore, tha bede wij ether alle och huer serdellis strengeligen biude, attj retter ether epther att were forskreffne Christoffer Valckendorff paa wore wegne hørige och lydige wdj huis maade hand ether paa wore wegne lader tilsige, och thersom nogen sager eller klagemaall forefalder ther wdj byen, attj tha therom besøge hannom paa wore wegne. Hand skall forskaffe och hielpe huer saa møgitt, loug och rett er, ind thill saa lenge wij selff komme her vdj landitt tilbage egien, eller anderledis tilsigendis worder. Huor epther sig huer will wide att rette och forholde, ladendis thett ingenlunde, saa frambt, thersom nogen findis modwillige, wij tha icke skulle lade straffe theroffuer som wedbør. Datum Roskildgaard thend 1 octobris aar etc. 1582.

Tegn. o. a. L. XV. 114-15.

IV s.665

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: fre apr 18 20:22:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top