eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.726

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 664
Nummer: 726


< Forrige . Indhold . Næste >

726.

20 Sept. 1582.

Kgl. Befaling til Byfogden om at indkræve Adelens Bidrag til Befæstningen.

Til Christen Christensen, byefougitt wdj Kiøpnehaffn.

Frederich etc. Wor gunst tilforn. Wiid, epthersom wij nogen thiid siiden forleden haffue tilskreffuitt alle the herremend huer j ser, saa mange som haffue gaarde, huse och boeder ther wdj byen, att the till byens befestning ther samestedtz wilde beuilge saa møgitt, som ett aars renthe aff same theris gaarde, huser och boeder, halffparten j thett aar och anden halffparthen wdj thett aar ther nest epther, huor paa største parthen skrifftligen emod os haffue thennom erklerit och thett indgaait och beuilgett, och wij komme wdj forfaringe, att ther aff en stor part endnu tilbage staar, tha bede wij thig och wille, att thu paa wore wegne beslaaer husleyen hoes thennom, som boe wdj forskreffne addels gaarde, huse och boeder ther j byen, aff huilcke forskreffne ett aars leye icke alderede er wdkommen, jnd thill aff huer ett aars leye bliffuer wdgiffuitt och fuldgiortt till byens befestning, som for er rørtt. Ther mett etc. Actum Frederichsborg 20 septembris aar etc. 1582.

Tegn. o. a. L. XV. 109.

IV s.664

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: fre apr 18 19:46:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top