eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.713

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 651-652
Nummer: 713


< Forrige . Indhold . Næste >

713.

9 Juni 1581.

Marcus Hess faar Udsættelse med Betalingen af sin Gæld til Kongen til Mikkelsdag.

Til Christoffer Valckendorf.

Wor synderlig gunst tilforn. Wieder, att os elskelige Marcus Hes, borgemester wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn, haffuer vnderdanigst giffuet os tilkiende, huorledis hand forleden winther haffuer bekomitt aff ether paa wore wegne nogen sild, korn och anden ware och thett nu wdj sommer att skulle betallis, huor aff en partt skall were betallitt och afflagt, och en partt vngeferlich wid iiij eller v thusin daller meer eller mindre endnu skall stande hoes hanom tilbage wbetallid, huilche hand nu saa iligen icke kand afflegge for stor bekostning, hand paa hans skibs bygning och wdredning haffuer anuendt, och adskillige offuerfaldendis skade, hand lid haffuer, saa och for hand endnu altsamen ware icke wdj pendinge haffuer kunde foruende, och i for samme sum pendinge, hand till os, epther som forskreffuit staer, er skildig bleffuen, haffuer anholditt hans godtz, som med hans skib er komen fra Naruen, huilchett hans godtz han alrede skulle haffue wdloffuitt och forskreffuitt wdj Nederland och anderstedtz, saa att thersom hand samme godtz nu icke till thennom maa bekomme, skall hand ther offuer komme aff sin loffue och fra handell och wandell offuer thend skade, thab och forsømelse hand therudinden

IV s.651

skulle lide. Vnderdanigst therfor begierendis att motte bedragis nogen tid mett huis han, epther som forskreffuit staer, os skildig er, tilbiudendis thett mett første leilighed och endeligen till Sctj. Michels dag først komendis att wille betalle och fornøye. Tha effther att wij forskreffne Marcus Hes nu mett sin store euenthiur samme guodtz fran Naruen haffuer bekostid, och hand fremdelis thett seg till støre gaffn och fordeell kunde forwandle och thett therfore wille were hanom till mercklig skade och forsømelse, om wij forskreffne godtz wdj betalling skulle anamme, och wij giernne sehe, att forskreffne Marcus Hes maa bliffue wid handell och nering, haffue wij aff synderlig gunst och naade bedragitt forskreffne Marcus Hes mett forskreffne sum pendinge, som hand ether paa wore wegne skildig er, thill Stj. Michels dag først komendis. Thj bede wij ether och wille, attj hannom for samme pendinge sum paa saa lang tid lader bliffue wmanitt och wtiltallitt och strax wbehinder(!) lade hannom følge aldt forskreffne hans godtz, han fra Naruen bekomitt haffuer, saa hand thett niuder, ther mett forhandler och foruandler seg thill beste, gaffn och fordeell. Ther mett etc. Actum Kroneborg 9 junij anno 1581.

Tegn. o. a. L. XIV. 471.

IV s.652

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: fre apr 18 12:38:50 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top