eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.711

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 650-651
Nummer: 711


< Forrige . Indhold . Næste >

711.

25 Marts 1581.

Feldberederne maa bygge en Stampmølle ved Siden af Papirmøllen ved Hvidøre.

Till Chresten Wind.

Wor gunst tilforn. Wied, effther som thu vnderdanigst lader giffue os tilkiende, att feldbereder wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn haffuer vnderdanigst weret begierendis, att wed thend papirs mølle, som er opbygt wid Huidrøer(!), motte opbyggis thennom en liden stampemølle, som the kunde stampe skind paa, och att forskreffne feldbereder skulle werre offuerbødig att giffue os aff samme mølle, huad ret och billicht er. Tha thet kand ske vden den anden mølles skade oc fordring (!), och thend papirmager icke i nogen maade skall haffue seg att beklage, erre wij naadigst tilfridts, att thu lader sette

IV s.650

och opbygge en mølle till forskreffne feldbereders behoff hoes thend anden, dog att naar forskreffne mølle er bygt och ferdig giort, att the tha giffuer ther aff till os, hues billigt och rett er. Ther met etc. Actum Koldinghus thend 25 martij aar 1581.

Tegn. o. a. L. XIV. 440.

IV s.651

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: fre apr 18 12:29:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top