eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.706

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 640-641
Nummer: 706


< Forrige . Indhold . Næste >

706.

26 Juli 1580.

Kgl. Befaling til Kristoffer Valkendorf at forlige Magistraten og Borgerskabet.

Till Christoffer Valckendorff.

Wij Frederich thend anden etc. hilse ether os elskelige borgemestere, raadmende och menige borgere wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn euindeligen med Gud oc wor naade. Wiider, att os elskelige Christoffer Valckendorff till Glorup, wor mand, raad oc rentemester, haffuer wnderdanigst giffuett os tilkiende, hurledes att ther skall werre nogen wennighed oc misforstand emellom ether om byens regenskaffue, pendinge skatter, arbeidtzs skatter oc anditt sligtt mere, borgernes oc byens indkompst oc wdgifftt, tha ephtherthij wij icke gierne høre, att ther skulle werre nogen thuist oc wennighed emellom wore wndersotte wdj kiøpstederne, thisligeste erre wij oc saa aff kongelige mildhed tilneigett oc willige att wille hielpe alle wore wndersotte, saa wel thend fattige som thend riige huer till thett, som the kunde haffue rett till, haffue wij therforre naadigst befalitt, oc nu med thette wortt obne breff fuldmagt giffuett forskreffne Christoffer Valckendorff att skulle nu strax med thett første forhøre alle sager paa bode siider emellom ether med tilthale oc giensuar, breffue oc beuisning wdi rette, oc siiden giørre sin største flijdt ther wdinden, att hand till mindelighed kand ether therom paa bode siider, som lideligtt och billigt kand werre, forehnne och fordrage. Oc huilcke sager hand icke kand ether till wenlighed om forlige oc fordrage, skall handt skillie ether ad med rette eller och

IV s.640

samme sager indsette for os, ephter som hanum selffuer siønnis, naar hand ethers tiltale oc giensuar hørtt haffuer, bedendis och biudendis ether therforre paa bode siider, som samme sager ere anrørendis, athj med ethers breffue oc beuis møder for forskreffne Christoffer Valkendorff, naar hand ether paa wore wegne tilsiger, oc tha att liide oc wndgiellde, hues hand ether til mindelighed emellom giørrendis eller och for rette affsigendis worder. Ladendis thett jngenlunde. Datæ Rosted thend xxvj julij aar etc. mdlxxx.

Sæl. Tegn. XIV. 349.

IV s.641

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: fre apr 18 08:59:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top