eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.70

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 57
Nummer: 70


<-Forrige . Indhold . Næste->

70.

15 Maj 1457.

Kongens Tjenere og de, som have Kongens Beskærmelsesbreve, skulle være Stadens Ret undergivne.

It konge breff, at ingen Kongelig Maiestets thienner eller dend, som haffuer hans beskiermelse-breff, eller di, som er vdi byen boset, maa skyde sig fra borgemester och raadtz retten, vere dend vnder giffuen effter lougen, reten oc priuilegerne:

Wii Christiern med Guds naade Danmarkis, Norgis, Wendis och Gottes konning, greffue vdj Oldenborg och Delmenhorst, giøre vitterligt, at os er til vidende vordet, at nogen, som tilbør at stande huer andre til rette for vor elskelige borgemestere och raad i Kiøbenhaffn och serdelis vor thienner och de, som vor beskiermelse breff haffuer i samme sted, ey vilde lyde rettens domb, men skyder sig deden, førend retten vorder affsagt, emod lougen, huilket vii ingen lunde stedde ville, thi forbiude vii alle huer serdelis, huad heller de ere besiddendis her i Kiøbenhaffn eller ey, som deris ret hører at søge eller pleye for forneffnde vor borgemestere och raad, at de ingenlunde met saadan list eller rede vnduige retten, meden naar retten affsagt er, huo der imod haffuer at sige, hand skiude sig da paa sit faldsmaal mod os och byen, som lougen vduiser. Giør nogen her emod, huad heller hand haffuer vort beskiermelse breff eller ey, da skall hand bøde der for epter lougen, och sagsøggeren skal dog fuldmagt haffue sin ret at forfølge mod hannom til en fuldkommelig ende. Och naar saa er giort, skulle forneffnde vor borgemestere och raadt lade hannem vdt hues hannem hørrer med rette epter deris dombs liudelse vden alskens hinder eller giensigelse. In cuius rei testimonium secretum nostrum præsentibus est impressum. Datum in castro nostro Hafniensi dominica quarta post pascha anno domini mcccclvii de mandato domini regis præsente domino Olauo Martini presbytero Roschildensi.

Afskrift i Diplomatariet i Geh.-Ark.

IV s.57

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 30 21:53:18 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top