eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.695

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 634-635
Nummer: 695


< Forrige . Indhold . Næste >

695.

7 Jan. 1579.

Byens Tønde skal være paa 6 Skæpper, og Magistraten maa ikke bygge paa den Grund, Byen har faaet ved Admiralgaarden.

Borgemestere och raadmend wdj Kiøbnehaffn finge Kongelig Maiestets breff, liudendis, att Kongelig Maiestet er kommen wdj forfaring, huorledis theris byes thønde, som the moler korn met, skall endnu findes større end paa vj skepper korn, som er emod thend ordning och skich, som Hans Majestet met nogre aff Danmarch riiges raad offuer aldt Sielland giordt haffuer, huilchet Hans Maiestet icke lidet forundrer, att the sligt emod Hans Maiestets alffuorlige befalling giordt haffue. Thj beder Kongelig Maiestet thenom, att the strax wden ald wiidere forhalinge lader ligne och giøre theris korn thønnde, effthersom skeppen er stor thill, saa att ther icke gaaer meer wdj samme theris byes thønde att maale korn med end vj skepper korn, och thersom thet hereffther befindes, att samme theris korn thønder findes støre end paa vj skepper, tha skulle the wiide, att Hans Maiestet wil thet icke thill gunst optage. Her effther the kunde wiide thenom att retthe. Ther met skeer wor vilge.

Ett andet breff thill forskreffne borgemestere och raadmend vdj Kiøpnehaffn lydendis, att som Christopher Valchendorp effther theris begierinng haffuer vnderdanigst giffuet Kongelig Maiestet thilkiende, huorledis the ere thilsindtz att wille lade forbygge thend øde grund och platz, som the thilforn haffue kiøbt aff Hans Maiestet,

IV s.634

tha efftherthj thet haffuer thilforn weret giffuet Hans Maiestet thilkiende, att samme jord icke kand bygges, wden thet skullde bliffue skade paa Kongelig Maiestets gord, som thennd wdj boer, som haffuer Holmen j befalling, will Hans Maiestet icke ther fore thilstede, att the skulle bygge samme jord. Therfore haffuer Hans Maiestet befallet Chrestopher Valchendorp att skulle handle met thennom om samme jord och thenom thend paa Hans Maiestets wegne bethale. Ther met skeer etc. Actum Koldinghus thend vij dag januarij aar 1579.

Sæl. Tegn. XIV. 159-60.

IV s.635

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 20:03:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top