eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.693

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 633
Nummer: 693


< Forrige . Indhold . Næste >

693.

18 Juli 1578.

Der skal foretages videre Undersøgelser om Magistratens Skattefrihed.

Till Christopher Wallkendorff.

Frederich etc. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att ephter som os ellskelige borgemester oc raadmend wdj wor kiøpsted Malmøe nogen thiid siiden forleden wnderdanigst hos os haffuer anholditt oc weritt begierendis att maatte niude slig frihedt for skatt oc thønnge, som borgemester oc raadmend wdj Kiøpnehaffn, och wij syden haffue tillskreffuitt os ellskelige borgemester oc raadmend wdj forskreffne Kiøpnehaffn att skulle till os forskicke huis priuelegier oc friheder, the haffde wdj saa maade, saa oc clare mandtall oc register paa thenne siste skatt, som wdgick, huorforre forskreffne borgemester oc raadmend aff Kiøpnehaffn nu haffue hafft thieris fulldmechtige hos os, os elskelige Jacob Schriffuer, borgemester ther samestedtz, att giøre theris wndskyllding, huilken paa theris wegne oc ephter hos liggende suplicatz giffuer tilkennde, att endog the haffue gamble friheder oc priuelegier att werre skatt frije, skulle the ligeuell haffue wdgiffuitt skatt lige wed andre thieris medborgere wndtagendis thett aar 72, och eptherthij wij icke wiide leiligheden ther om eller huad borgernis thieris giensuar ther emod kand werre, haffue wij nu till skickett ether samme register. Thj bede wij ether oc begierre, attj strax mett thett første beskeeder forskreffne borgemester oc raadmendt saa well som och nogen aff the fornemiste borger wdj forskreffne Kiøpnehaffn for ether oc siiden forhører begge, parterne oc forfarer, huad heller forskreffne borgemestere oc raadmend wdj Kiøpnehaffn haffue saadan benaadinge, att the bør att werre frij for skatt eller icke, saa oc om the tillforn wdj andre skatte haffue hiolpitt theris medborgere, oc attj siiden thillskriffuer os alld beskeeden, hure ther om er, att wij os ther effter kunde wiide att rette. Ther mett etc. Actum Skanderborg 18 julij anno etc. mdlxxviij.

Sæl. Tegn. XIV. 99.

IV s.633

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 19:45:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top