eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.687

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 629-630
Nummer: 687


< Forrige . Indhold . Næste >

687.

6 Marts 1578.

Kgl. Befaling om Universitetets Jurisdiktion.

Tiill borgemester oc raad och byfogidt wdj Kiøpnnehaffnn.

Wor gunst tilforn. Wiider, att the hoglerde wdj vniuersitetit wdj Kiøpnnehaffnn haffue vnderdanigst ladet giffue oss tilkiennde, huorledis the aff fremfarnne kongers thiid, sidenn skolenn først er funderit, skulle haffue hafftt adskillige friheder oc priuelegier, huilke hogborne første wor kierre her fader salig och hoglofflig jhoukommellsse them naadeligen wdj enn euig fundatzs haffuer stadfest, som

IV s.629

blanntt anndit inndhollder, att ingenn aff clerkeriett skulle mue kallis for werdtzlig øffrighedt, menn for thieris rectorj och the hoglerde att stannde huer mannd till rette, wndthagenndis manndrab sag allenne, oc beklage the, att enn partt ether skulle lade seg forliude, om nogenn studenter thieris forseellsse her epther kunnde finndis, skulle i paa bysenns wegne wille haffue falldtzmaall aff thenom, oc til mett skeed att were, att the till ethers raadhusse(!) erre steffnidt wdj rette emod samme thieris friheder oc till this brugelig seduanne, huor wdinndenn the menne thenom att skee for kortt, tha ephter slig leilighedt att clerckeritt ere plichtige att suare for rectore och the høglerde, oc er thenom thieris falldtzmaall och icke till anndenn offrighedt plichtig och huerkenn vdi anndre wniuersiteter eller ther wdj byenn annderledis till this haffuer werrit hollditt, wille wij ether her med alffuorligen forbiudett haffue ether j nogenn maade emod thieris friheder oc gamble sedwanne att forgribe ennthenn mett studenter thieris falldtzmaall att thage eller thenom for annden rett att kallde enn brugeligt haffuer werrit, men huis seg tildrage kunde, att nogenn studenter om nather thiide for nogenn mishandell oc forseelse bleffue opthagenn aff wachtenn, tha skulle i thenom mue lade sette paa enn rett till om morgenenn och sidenn rectorj lader thenom offuerandtwore wdj vniuersitetz foruarinng, till sagenn aff rectore och the hoglerde haffuer werrit forhørrdt, huor epther i ether kunnde wiide att rette och icke emodt slig preuelegier oc kongelig frihedt thenom att wforrette. Ther mett etc. Datum Anndtworskouff closter 6 martij aar etc. mdlxxviij.

Sæl. Tegn. XIV. 26-27.

IV s.630

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 19:21:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top