eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.686

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 628-629
Nummer: 686


< Forrige . Indhold . Næste >

686.

15 Feb. 1578.

Forbud mod uvedkommendes Adgang til Slottet.

Effter at Kongelig Maiestet kommer wdi forfaring och selff haffuer seett, huorledis thett gaar fast wskickeligt tiill her paa slottit, att allehaannde løst follck opløbe oc jnngenn beskeed thagis aff thenom wdj portenn, som anndennstedtz seduanligt er paa Kongelig Maiestets husse, tha will Hans Maiestet lensmanden befallit oc paalagt haffue saaledis att holldit:

Naar Kongelig Maiestet icke er her paa Kiøpnehaffnns slott neruerendis tilstede, effter ingenn sønnderligt haffuer att bestille her op, maa ingen gemeinn follck eller hoffkarlle eller borgere opgannge, wdenn slotzfolkitt allenne the her spisis oppe, wnnderthagenndis nogenn haffuer errinnde, dog skall the giffue beskeed fraa thenom vdj porthenn, oc lennsmandenn siidenn eller fogedenn att sennde budt huad hellder the skulle opladis eller icke.

Naar Hanns Maiestet er her tilstede, skall ther thog haffuis vnnderskied paa huad follck maa oplaadis, saa att inngenn opkommer vdenn adells personer, hoffthienner och thieris follck, som till hoffue erre beskeedenn, jnnthett gemeinn follck, huad hellder thett er borgere eller anndre, som erre wdj wor thienniste, mett mynndre the opfordris aff thennom, ther haffue macht till.

Inngen suplicanter skulle heller opgaa, menn bliffue for portenn, wdenn the opfordris for cantzlyett, oc skall porternnern(!) anamme

IV s.628

thierris suplicats oc anntworde thenom offuer och the sidenn att fortøffue beskeedenn.

Item ingenn borgerfollck skall stedis op paa slottit att kiøbe mask, som her till skied er, men huad mask oc klid Hans Maiestet icke behøffuer at brugge maa lennsmanndenn sellge oc lade førre i i byenn konngenn till beste.

Sameledis will kongen, att alldelis inngen quindfolk skall opgange aff byenn att hennte wannd eller att kiøbe mask oc anndit, som her til skeed er.

Huad follck, som skulle leffuerere ther nogit paa slottit wdj skriffuerstue, salltkiellderenn oc kiøkennitt, mue opladis, oc naar the haffue forrettidt thieris errinnde, skynnde thenom neder och icke løbe i huer winnckell. I lige maade skall haffuis indseennde mett thenom, som skulle hennte her nogit paa slottitt, fetallie eller annditt, att the sidenn strax packe thennom.

Huad dannsk canntzley eller tydske och thierris drennge eller sligt follck, som haffue fornødenn errinnde her oppe dagligen, thenom haffue thett synn beskeedenn, tisligeste plichtsfollck oc hanndtwercksfollck, som fange beskeed her att arbede.

Ithem naar maalthiidt er baade till middag och affthenn, skall portenn luckis oc nøglenn anndtwordis lennsmanden eller fogeden i hans frauerelsse. Finndis liggernne i porthenn eller skiøtternne her emodt oc wdenn thennd beskeedt forskreffuit staar att oplade nogen, thenom icke bør oc som inthet synnderligt haffue att bestille, tha skall lensmanndenn alffuorligen lade straffe thenom mett thornn oc fenngzell, och saa frampt lenssmanndenns eller fogdens forsømmelsse ther wdj finndis, att the mett nogenn seer igennom finnger, will Kongelig Maiestet wiidit hos thennom. Signatum Haffniæ 15 februarii anno 1578.

Sæl. Tegn. XIV. 19-20.

IV s.629

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 18:36:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top