eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.685

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 627-628
Nummer: 685


< Forrige . Indhold . Næste >

685.

18 Jan. 1578.

Kgl. Befaling i Anledning af Klagemaal af Hofsinderne over deres Værter og omvendt.

Tiill Christopher Walkendorff.

Frederich. etc. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att wij komme wdj forfarinnge, huorledis att nogre aff borgerne ther wdj byenn beklage thenom, at the och thieris hustruer oc follck thitt oc offte wforskyllt offuerfalldis aff wor hoffthienner oc thieris folck, som erre inndlagde till herberge hos thenom, tha haffue wii nu sligt alffuorligen forholldett wor rittmester Otto Aaxkull, som wdj marskalckenns stedt haffuer befallinng, huor paa hand giffuer tilkiennde, att slig wuilge mestenn partenn kommer theraff, att hofffolkit icke kannd bekomme den diell, the behøffue, oc att the, som riige oc formuendis erre, wegre thenom at indthage nogenn, thj bede wij ether oc begiere, attj giør thenn forordning, att om nogenn icke saaledis err mett herberg forsørgett, som thett seg bør, att huer epther sinn stanndt tha i gode wstraffelig herberg maa bliffue inndlagde, beffallenndis

IV s.627

borgernne, at jnngen wegre thenom wdj wortt folk att inndthage, huor slig leilighed er the kunde ligge, menn heller beflyttte thenom paa att bygge staallde, saa thett enne annsees emodt thett anditt, och huis tha sliig clagemaall ydermere forkommer paa wor wegne, atthj tha tillsiige samme worre hoff juncker oc thienner, offuer huilke slig clagemaall kanndt komme, att the stiller samme thieris werther och werthinnder tilfridtz, saa att the icke mett billighet skulle haffue thenom for os att forklage. Thersom the thett icke wille giørett(!), atj tha behollder theris maanitzs penndinnge hoss ether till saa lennge, att wor hoffmarskalk haffuer hørtt sagenn y rette paa wor wegnne, och attj fannger tha befalinng att giffue thenom theris monitzs penndinge fremdelis. Oc offuer huilcke wore hoffsinndere slig clagemaall kommer mett rette, attj tha alffuorligen befaller byfogdenn oc wor forerer, att the legge thenom aff thett herberg oc i itt anndit. Ther mett etc. Datum Kroneborg thenn xviij januarij aar etc. mdlxxviij.

Sæl. Tegn. XIV. 11-12.

IV s.628

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 18:29:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top