eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.683

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 626-627
Nummer: 683


< Forrige . Indhold . Næste >

683.

17 Nov. 1577.

Kgl. Befaling om Ordning af Stolestaderne i Frue Kirke.

Till vniuersitetet, borgemestere och raad j Kiøpnehaffnn och kirckewerger till wor Frue kircke sammestedtz.

Wiider, att epther som wj forfare, att vdj wor Frue kircke ther vdj Kiøpnehaffnn skall findis møgen wskickelighedt med stoellstad, saa att mandtz personer mange stedtz staa vdj stoelle sammen mett quinderne och quindene met mendene, och eptherdj samme kircke er saa gott som hoffuidkirchenn for andre her vdj rigitt, saa att ther io bør att holdis synderligst guod skick och ordning bode vdj the och andre maade, att andre kunde thage exempell aff och sligt eptherfølge, och skall met samme stoellstand nogen andenstedtz her vdj riigit bode vdj Roskyld och flere stedtz fast skickeliger tillgaa, och paa thet en gang for alle och saa maa føris ther sammestedz raad wiid, bede wi ether och wille, attj ether ther om beraadslager och siiden met thet første giører en endelig skick och ordninge mett forskreffne stoellstad vdj wor Fru kircke, effther som ether siønis skickeligst och ordentligst kand were, saa att mandz personer staa for seg och quindfolkene paa then anden siide for thenum vdj seer, och alltingist ther met kand gange ligeligen, skickeligen och rett till epther thend ordning, som vdj Luciæ kyrcke vdj Roskylde for nogen

IV s.626

tiid siidenn och saa giortt er. Ther skeer wor wilge och befallinge, thj thager her ingen forsømmellse fore. Befallendis ether Gud. Skreffuit Frederichsborg 17 nouembris 1577.

Tegn. o. a. L. XIII. 358.

IV s.627

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 18:19:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top