eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.682

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 625-626
Nummer: 682


< Forrige . Indhold . Næste >

682.

30 Sept. 1577.

Arvingerne efter Margrete Hans Taasings Enke (jfr. II. S. 779) skulle have 100 Daler af en af hende efterladt Kapital.

Till Jacob Schriffuer, borgemester vdj Kiøpnehaffn.

Wor gunst tilforn. Wiid, att thisse breffuiser Lauritz Niellsenn j Ellinge gaardt, Jens Ibsen j Eskellstrup, Jens Nielsenn j Sueninge och Jens Ollsen j Kollekolde haffue wnderdanigst berett for oss, huorledis en theris fencke wiid naffnn Margrette Hans Taassings nogen aar siiden er bleffuen død ther vdj byenn, och epther som the wore hindis rette arffuinge och haffuer bekommit en ringe thing till arffue epther hinde, beklage the thenum ligeuell at motte betalle en stoer gield, som beløb sig mere end the arffuidt haffde, giffuendis ther

IV s.625

hoes tillkiende, att samme Margrette skall i hindis testament ladit skriffue, att hinde wor antwordit vdj guld, daller och mønt iijc daller till throer hende att forware, huilche pendinge thu paa en ret haffuer annammitt paa wor wegne thend tiid thu wor byefogitt. Och eptherdj end nu ingen er kommen, som kand met rette tillholde sig samme pendinge, och forskreffne hindis arffuinge men, at hun saadant j hindis testament haffuer ladit skriffue, for at hun wilde fran wende hindis rette arffuinge forskreffne pendinge, och the dog haffue mott betalle en stoer gield epther hinde, ere the paa thet wnderdanigste begerendis, at wj wille efftherlade, att the samme pendinge kunde bekomme. Och epther slig theris flitige anfordring saa och paa thet wj en gang maa bliffue thenum quit, haffue wj naadigst beuilgitt samme hindis arffuinge et hundrit daller aff forskreffne pendinge, som the beretter end nu skulle findis hoes thig tillstede. Bedendis thig och wille, at nar the theg met thette wort breff besøger, thu tha lader thenum følge et hundrit daller aff forskreffne summa, thu paa wor wegne paa en ret haffuer opborit, och ingen forhindringh ther paa giører thenum. Ther mett etc. Actum Anduorskouff xxx septembris 1577.

Tegn. o. a. L. XIII. 328-29.

IV s.626

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 18:12:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top