eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.678

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 622-623
Nummer: 678


< Forrige . Indhold . Næste >

678.

28 April 1577.

Kgl. Befaling om Anbringelsen af den Pengesum, Kongen og Adelen havde givet de husarme.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witerligt, att effther som wij Gud almechtiste till loff och ere och fattige husarme menisker och schollebørn wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn till hielp, trøst och forfremelse med nogen wor elskelige riigens raad och addell for nogen tiid siiden haffuer skienckt och giffuet forskrefne the fattige samestedtz en summa pendinge, huilcken osz elskelige borgemester och

IV s.622

raadmend ther j byen till troer hende er offuerantuordit at schulle framdellis wdsette paa rente hoes thieris medborgere och at thage ther paa nøyachtige pant och foruaringe, saa at forskrefne borgemester och raadmend ligeuell schulle staa ther for, effther som fundatzen, ther paa giort er, ydermere formelder och wduiszer, tha eptherthj enpart aff borgemestere sielff saa well som raadmend och haffue thagit aff same pendinge paa renthe, och the ther fore haffue sat nøyachtig pant och foruaring, och paa thet at same pant vdj framtiiden for fattigdom eller anden aarsage schyld icke schulle hiemeligen selges, pantsettis, affhendis eller vdj nogre andre maade foruendis till nogre andre, forskrefne husarme och schole børn till schade och nachdeell, haffue wij aff wor synderlig gunst och naade, saa och effther forskrefne borgemestere och raadmendtz wdj Kiøpnehaffn vnderdanigste begieringe, vndt och tillat och nu med thette wort obne breff vnde och tillade, at ther som wdj fram tiiden saadant sig vdj nogre maade kunde hende eller tildrage, at nogen sig wilde vnderstaa at vdsette eller forpante till ander, thett were sig huo thet heldst were kunde, nogen the gaarde, husze, jorde eller eygendom, som nu for forskrefne the fattigis pendinge vdstaar eller her effther vdsettis till vnderpant och foruaring, tha maa och schall thet aldellis ingen krafft eller macht haffue, men same pant eller foruaringe, forskrefne the fattige bebreffuede och forsegled ere, the schulle forskrefne the fattiges, husarmes och schollebørns følge for alle, ehuo the helst ere eller were kunde, wden ald emodsigelse, till saa lenge same pendinge bliffuer nøyachtigen thennom bethallit, bode houit stuoll och renthe, och ther som och saa schede, at nogen som haffuer aff same pendinge paa renthe, ehuo the heldst ere eller were kunde, wed døden affginge, tha maa eller schall thierisz arffuinge eller nogen anden inthet befatte thenom met nogit thieris efftherladindis godtz, før end the som raade for the fattiges pendinge ere tilfridtz stillit och fornøygit for forskrefne pendinge, houitstoell och renthe, saa the thennom først for ald anden gield eller tiltalle schulle betalle. Dog schall the, som for same the fattigis pendinge effther fundatzens lydelsze raadendis worder, icke misbruge thette wort breff, thieris egen gield ther med at indkreffue eller thennom nogit part tilholde, med mindre same pendinge tilhøre the fattige, och breffuene vd-trøckeligen ther med formelde. Actum Frederichsborg thend 28 aprilis aar etc. mdlxxvij.

Sæl. Registre XI 287.

IV s.623

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 12:52:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top