eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.665

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 615-616
Nummer: 665


< Forrige . Indhold . Næste >

665.

20 Juni 1575.

Bestemmelse om dem, der ere forskaanede for Byens Tynge.

Thiill borgemester och raadt vdi Kiøbnehaffnn.

Frederich etc. Wor gunst tilforn. Wiider, epther som ther er mange boendis vdj wor kiøbstedt Kiøbnehaffn, som huerckenn skatte eller opholde anden borgerlig och byes thynge, huilcke ligeuell bruger borgerlig nering och bierring, att all besueringenn paahenger ett fast ringe anthall borgere, eblantt huilcke thise epterskreffnø findis att haffue forhuerffuit friihedt aff os, som er mester Michell Badsker, Jens Harniskwisker, Mattis Plu, posemente mager, Amerall vonn Wesell, Christopher Skied, bogebinder, Johann Wsinngs høstrue, Hans Mallis høstrue, Petter Pottmager, Berentt Berentzønn, Hans Hendricksønn, hattemagger, Johann Reersønn, mester Hans Bereder, Frederich Teltmager, Jørgenn Sadellmager, Dittleff Remsnider, Arent Olldense, Chrestenn Skriffuer, Lauritz Benedicht, Mouritz Skriffuer, mester Matz paa Wandkonstenn och Hans vonn Islebenn, høffuitzmanndt, tha epther at forskreffne handwerck folck och borgere findis att haffue forhuerffuit samme fribreff medt beskeenn, enn part haffue thenum ad gratiam, erre wj icke tillsindtz nogenn, som tillforn staar anthegnitt, widere att wille haffue forskonnett, thj bede wi ether och begere, attj forskreffne borgere och handtwercks folck beskeder paa raadhusit for ether och paa wor wegne tillsiger, att wj thenum icke lenger j saa maade wille haffue forskonitt, men att the tilltencker att skatte och skylde och opholde saadann thynge som andre borger, saa framt the ellers wille bliffue boendis ther vdj byenn. Och huad

IV s.615

skibsfolck, høffuitzmend och andre belanger, som erre vdi wor daglige thieniste, att the nyder saadan forskonsell medt skatt och andenn tynge, som wore thiennere pleye att haffue och the till thes stedze hafft haffuer. Ther mett sker wor willge. Thj wider ether her epther att rette. Skreffuit Frederichsborg thend 20 junij aar etc. 1575.

Tegn. o. a. L. XIII. 48-49.

IV s.616

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 09:03:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top