eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.663

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 613-614
Nummer: 663


< Forrige . Indhold . Næste >

663.

22 April 1575.

En Præst, der har ført et utilbørligt Levned, forvises fra Sæland.

Til Morthen Westermand(!), saa och the hoglerde vdj Kiøbnehaffns vniuersitet.

Frederich etc. Wor sønderlig gunst tilforn. Wiider, att wj komme vdj forfaringe, huorledis en wid naffn her Morthen Jørgensen, som tillforn haffuer giort thieniste vdj Helligiestus, icke alleniste selff skall haffue ført ett seldtzambt leffnit med frodserj och druckenskab, men och skall haffue liid och tillstedt, att ther holdis øllsall

IV s.613

vdj hans hus, huor medt handt och hans høstru haffuer giffuet orsage till møgen wthucht och anden løsachtighedt, och end dog hand ther om thidt och offthe bode aff predicantherne och andre er paa mindt icke att skulle lide saadant vdj hans hus, haffuer saadant dog icke kunde hielpe, och efftherdj thett icke well anstaar enn prestemand att giffue aarsage till saadanne guedtz fortørnellse, wj och forfare, att hand ther foruden alleuegne ther wdj byen skall haffue opslagit skandtzskriffter och siig ther udinden stildt oprørisk, thisligeste whørsom ladet seg finde emod hans superintendent, tha wille wj, att hand och hans høstrue icke allene nu strax skulle vdwige Kiøbnehaffns bye, men ochsaa Sellandtz stigt. Thj bede wj ether och wille, attj hanum och hans høstrue forelegger en kort thiidt att forsehe thenum paa andre steder och thenum medt alworlighedt forholder, att hues the effther forlagde thiidt lader seg finde her j stigthet, wille wj lade straffe offuer thenum som wedbør. I wille ether altingist her medt lade were befallit; saa frambt ethers forsømmellze ther wdinden findis, i icke wille stande os till rette. Ther medt etc. Skreffuit Frederichsborg 22 aprilis anno 1575.

Tegn. o. a. L. XIII. 30-31.

IV s.614

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 08:50:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top