eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.649

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 604-606
Nummer: 649


< Forrige . Indhold . Næste >

649.

2 April 1573.

Kgl. Befaling om Befæstningen, Tydskølsførere m. m.

Thill Peder Oxe.

Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att wij haffue bekommitt ethers skriffuelse, huor vdj j for thett første giffuer tilkiende om

IV s.604

thend befestning, som for wor kiøpsted Kiøpnehaffn skulle were begyntt, att inthett ydermere enthen med mur eller graffning ther paa skall were foretagitt, end huis fundamenthe och grunduall, som mett sten lagd ere, huilke mand vdj thenne forgangne winther haffuer paa Amagger och anderstedtz laditt opbryde, och ther hos formelder, att ingenn med billighed seg offuer nogen besuering vdj the maade skulle kunde haffue att beklage, som ethers skriffuelse wider ther om formelder. Huor paa wij ether naadigst icke kunde forholde, att huis wij ether om forskreffne befestning oc wore vndersottis klagemaall haffue tilskreffuitt, er os vdj ligesaadanne maade, som wor skriffuelse formelder, forekommitt, men efftherthj wij aff thette ethers breff anden berettninge forfare, haffue wij ether ther vdj naadigst vndskylditt. Huad frembdelis the thystølsfører belanger lade wij os och naadigst befalde, att thett bliffuer wed thend beskeed, ther paa giordt er och thennd dom, borgemestere och raadtmend ther paa dømpt haffue. Wij formerke och giernne, att the skibe ere afflobne, som effther render, thømmer, stenn och deller till wortt hehoff ere afferdigitt. Tisligeste att the fire skibe ere til rede, som skulle løbe effther sancte Oluff och thend hid neder beleygde. Och sende wij ether her hos wore breffue till Erich Brochenhus och Erick Munck, att the skulle rette thenum effther forskreffne wortt skib sancte Oluff hid neder att fremfølge thieris regenskaff tha och att forklare. Huilke wore breffue j thenum wille lade tilskicke. Wij lade os och naadigst behage, att en aff wore galeyer bliffuer afferdigitt vdj Beltt, ther mett hues skibe, ther løbe egenum, att haffue guod opseende, bedendis ether och begiere, attj wille befale wore thiennere och skibshøffuitzmand, Paff(!) Klethon, att hand mett thend galley, som hand haffuer vdj befaling, begiffuer seg vdj Beltt och ther haffuer god indseende, att wor och kronens thold icke forløbis och icke heller nogenn fordechtige eller forbudne ware egenum føris eller j andre maade nogitt ther samestedtz driffuis eller foretagis, som os kand were til spott och skade j nogre maade. Wij see och for gott ann, att thend anden galey bliffuer lagd paa strømene wed Kastrup kne och ther vdj lige maade haffue guod achtt mett huis skibe ther egenum løbbe. Sameledis haffue wij och tilskreffuitt Christopher Gadendorp, att hand skall rette seg effther att forclare och fuldgiøre hans regenskaff for hues skatte och anden deell tilbage staar vdj thend forgangne thid, hand wortt land Thosing vdj pantt hafft haffuer, førend hand drager ther aff landitt, effther thend fortegnelse j os haffue tilskickitt, Thette

IV s.605

wij ether till snar paa ethers skriffuelse naadigst icke kunde forholde. Drottningborg thend ij aprilis aar mdlxxiij.

Scedel:

Sameledis efftherthj wij forfare, att duca de Alba haffuer laditt giøre forbud, att ingen win paa Rin strømmen skall nederføres, och ther fore er att formode, att ther will bliffue ringe win att bekomme j thette neruerindis aar, tha bede wij ether och begiere, attj wille kiøbe os til guode hues win alrede vdj Sundit er ankommitt. Datum vt in literis.

Tegn. o. a. L. XII. 136-37.

IV s.606

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 16 20:06:02 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top