eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.643

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 602
Nummer: 643


< Forrige . Indhold . Næste >

643.

25 Sept. 1571.

Om Vejenes Istandsættelse i Kjøbenhavns Len.

Till Biørnn Annderssen, embitzmand paa Kiøbenhaffnn.

Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att efftherthij weyene mangestedtz findis saa dybe oc onde oc broernne saa bygfaldnne oc skrøbelighe, att mand ilde oc some steder icke wden liffs fare kand framkome, thij bede wij etther oc wille, attj strax med ald flidt oc wdenn forsømelse bestiller thett saa, att alle weyenne, saa witt som Kiøpnnehaffnns leenn seg strecher, bliffuer giordt guode oc forbedritt med steenbroer oc i anndre maade, huor thett giøris behoff, oc huor steenbroer haffuer weritt oc er forkiørdt, attj thennom lader fornøye (forny) oc tiilholder bønndernne, att the thennom flier oc ferdige giører, synnderligen the weye emellom Kiøpnehaffnn oc Windbyeholtt, att the strax foretagis oc ferdige giøris, saa och att alle broer bygges oc tiillflies med guode stercke pelle, tycke boellfielle oc fasthe recker, saa att wij, nar wor wey ther fram falder, saa well som anndre weyefarindis well wdenn fare kunde framkome. Thisligeste bede wij etther oc wille, attj tilsigger offuer alltt etthers leen alle bønndernne, att the tiltencker strax att giøre thieris wognne saa brede som Judske wognne, oc att the for wiie weygene ther effther, oc skicke wij etther itt muster, huor aff i kunde lade giffue bønndernne maall, hure lange thieris wognne redder skulle were. Oc i wille thette lade etther altingest were befalitt oc med flid holder ther offuer, att thett saa wist maa skee, saa frombtt att skylden icke skall tillegis etther etc. Actum Frederichsburgio 25 die septembris anno etc. 1571.

Tegn. o. a. L. XI. 387-88.

IV s.602

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 16 19:28:53 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top