eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.635

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 598
Nummer: 635


< Forrige . Indhold . Næste >

635.

13 Dec. 1570.

De fremmede Kræmmere skulle opfordres til at komme Kongen til Undsætning med en Pengesum.

Til her Jørgen Lyche, Biørn Kaas och Biørn Anderssen.

Wij Frederich etc. giøre alle witterligt, att wij haffue tiltroett och befallitt oss elskelige her Jørgen Lyche, riidder, Biørn Kaas oc Biørnn Anndersenn, wore mennd oc raadt, att skulle paa wore vegne for thenom fordre alle the fremede kremere, som her wdj Kiøpnnehaffnn handler oc wanndler, oc thennom tilkiennde giffue, att oss tiill wortt kriigs folcks betallinge paa hennger enn stuor suma penndinge att wdgiffue, oc epther thj the wdj thenne kriig ingenn besueringe haffdt haffuer och icke mett thet mindste komitt os till hielp enthenn mett penndinge eller andett, menn thieris hanndell oc wandell thennom icke tiill ringe fordeell frij wbehindrit brugtt oc ennd vnder tiidenn wore vndersotte tiill besueringe, tha begierer wij, att the oss skulle kome tiill wndsettning mett enn suma penndinge, huer effther som the ere formuende oc haffue handell tiill, och thennom strax wdgiffue oc fornøyge wor rennttheskriffuer Peder Hanssenn paa wore wegnne. Oc skall forskreffne wore forordnide raadt haffue fuldmacht forskreffne kremere att setthe och taxere huadt huer till os wdgiffue skulle oc i alle maade ther wdj giøre och lade, som wij selffue tilstede war. Actum Hafnie 13 decembris anno 1570.

Tegn. o. a. L. XI. 218.

IV s.598

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 15 20:40:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top