eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.623

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 591-592
Nummer: 623


< Forrige . Indhold . Næste >

623.

1 Juli 1568.

De, som have kgl. Frihedsbreve, skulle opfordres til at skatte med andre Borgere.

Til borgemestere oc raadmen wdj Kiøpnnehaffn.

Vor gunst tilforn. Wiider, att effthersom wij haffue ladett wortt breff wdgaae tiill wore wnndersotte ther wdj Kiøpnnehaffnn om enn suma penndinge att kome oss tiill hielp mett tiill wortt kriigs folck oc anndenn riigenns nodtorfftt, oc menigheden fast thieris armod

IV s.591

beclage, att the icke ere formuende same suma att wdgiffue, tha efftherthj wij behøffue penndingenn oc ther aff paa thenne tid inthett kunnde omdrage, och wij forfare, att ther finndis mannge wdj byenn, enn part, som haffue wor kiere faders salig hoglofflige ihukomelsis breff, oc enn partt wor benaadinge att mue siide schatt oc tønnge frij, huilcke ther dog bruger thieris handell och borgerlig neringe och bieringe, bede wij etther oc wille, attj saa mannge, som sodanne friihedt haffue, førdrer for etther, giffuindis thennom tilkiennde, huad besuering oc pendingis wdgifftt oss paa hennger, oc sidenn handler mett thennom, att the huer effther thieris effne weluiligtt wille tiilhielpe mett anndre indbyggere att berre besueringenn oc mett thennom att vdgiffue wdj forskreffne hielp, oc thennom som willige, tro oc liudige wnndersotte beuise, annseenndis thenne thidtz leilighedt oc att thett alsomstørst fornødenn er. Ther mett giør i oss till wilge och wij forlade oss ther wisseligenn tiill. Datum Frederichsborg thennd 1 julij aar etc. 1568.

Tegn. o. a. L. X. 86-87.

IV s.592

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 15 19:16:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top