eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.621

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 590-591
Nummer: 621


< Forrige . Indhold . Næste >

621.

9 Juni 1568.

Skat udskrives til Befæstningen.

Til borgemestere, raadmennd och menige borgere wdj Kiøpnnehaffnn.

Wij Frederich thennd andenn mett Gudtzs naade etc. helse etther oss elskelige borgemestere, raadmennd oc menige borgere wdj wor kiøbstedt Kiøpnnehaffnn euindeligenn mett Gud oc wor naade. Wiider, att wij er komenn wdj forfaringhe, hurledis att nu wore lanndtz knecte haffde giortt mytterij her wdehn for byenn, haffue nogenn aff thennom wnnderstandett seg om natthenn att begiffue seg her ind wdj byenn paa the stedder, som byenn icke haffuer werritt befestitt, och some aff thennom ere hiemeligenn ther ind komenn, huilchett icke alenniste ere spottelige oc honnlighe, menn ere och att befrøcthe, att thett wdj framtidenn wdi liigge maade kannd wederfaris. Tha paa

IV s.590

thett sliig her effther maa forekommis oc byenn kunde bliue befestitt, saa thenndt for ald macht oc offueruoldt kannd bliue foruaritt, haffue wjj for gott annseett, att befestningen bliuer foretaggett och forbederitt, oc paa thett same arbeyde saa møggett thes snarer kand gange for seg, wille wij, attj wppeberer aff huer egenndoms gaard, som er ther wdj byenn, hues rentte, som ther aff ganger paa itt aars tiidt. Thij bede wij alle, ehuo the heldst erre eller were kand, som eienndoms gaarde haffue her wdj byenn, oc huer serdielis strenngeligen biude, attj retthe etther effther wdj thette neruerindis aar att wdgiffue tiill forskreffne befestning att bygge oc forbedre hues rennthe, som etther tilkomer aff alle the gaarde, i haffue her wdj byenn. Wij wille oc lade bestille, att hues Suennske fannger, som ere her wdj riigett oc icke ere aff adelenn oc icke haffue haffdt nognne synnderlige befallinghe eblanntt kriigs folckett oc icke ere formuendis thennom selffue for thieris penndinge att wnnderholde, skulle hiidt skickes oc for wnnderholding bruggis tiill same arbeyde, attj ther for strax mett thett allerførste lader same bekrefftinnge foretagge oc fulddriffue, saa thett wforsømeligenn maa gaa for seg. Ther mett skier wor aluorlig wilghe oc befallinghe. Thij lader thett ingenlunde. Giffuitt Hafnie 9 dies mensis junij anno 1568.

Tegn. o. a. L. X. 59.

IV s.591

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 15 18:55:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top