eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.617

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 588-589
Nummer: 617


< Forrige . Indhold . Næste >

617.

13 April 1567.

De Højlærde, Sognepræsterne og Kapellanerne ere fritagne for Maltaccisen til Befæstningen.

Til Johann Friis och Peder Oxe.

Frederich. Vor synderlig gunst tilforn. Wider, att oss elskelige, hederlig och høglertt mannd doctor Hanns Albretsenn, superintendentt,

IV s.588

och doctor Niels Hemmingsenn paa mennige wniuersitets saa och sognepresters och capellaners wegne wtj Kiøpnehaffnn haffue werrit hoss oss och giffuitt tilkiende, att effter som wij haffue wndtt och tillatt, att borgemester och raad ther sammestetz motte opberge aff huer skeppe maltt, ther bryggis vtj byenn, j alb. till byens befestning, tha eskis aff thennom wtj lige maade saadanne affgifftt, huilckitt the menne att werre emod vniuersitetz fundatz, saa och emod ordinantzen, och therfore wnderdanigst begiere, att the ther med motte bliffue forskonnitt. Tha efftertj wor menning icke haffuer werritt, att the høglerde, ey heller sogneprester eller capellaner med forskreffne paaleg att skulle besueris, bede wij ether och begiere, attj strax tilsiger borgemestere och raadmend, att the j saa maade inthett befatte thenom med nogenn the høglerde, ey heller med sogne presterne och capellanerne och aldelis ingenn saadanne paalegge ther j byenn aff thennom esker eller opberger. Ther med skeer wor wilge och forlade oss ther wisseligenn till. Datum Frederichsborg thend 13 dag aprilis anno 1567.

Tegn. o. a. L. IX. 281.

IV s.589

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 21:39:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top