eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.611

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 585-586
Nummer: 611


< Forrige . Indhold . Næste >

611.

27 Feb. 1566.

Sognepræsten ved Nikolaj Kirke faar Advarsel om kun at udføre Forretninger i sit eget Sogn.

Til mester Jacob, sogneprest tiill sanctj Nicolaj kircke her wdj Kiøbnehaffnn.

Frederich 2 etc. Wor gunst tilforn. Wiider, att oss forekomer oc berettis, huorledis attj nogenn tiidt sidenn forledenn, oss elskelige doctor Hans Albritzsenn, superintendent ther samestedt, wattspurtt, ere tiill wortt lannd Skone offuerdragitt oc ther wdenn superintendentens ther sammestedz tilladelse wdj enn andenn prestis sogenn predickitt oc giortt thieniste, sameledis giffuis oss oc tilkiennde, att nar nogenn aff adelenn her wdj byenn døer oc affgaar, endog att the

IV s.585

wdj etthers sogenn icke begraffuis, wnderstaa i etther wdj ett andett sogenn offuer thennom att predicke, saa oc naar nogenn wdj echtteskaff wiille tilsammenn oc ingen wiill giffue thennom tilhobe, maa well skee for nogenn skellig orsage, giffue j thennom samenn, nar the etther ther om besøge, superintendent wattspurtt oc wuiterligtt, tha efftthertij oss saadant aldelis inthet behager, wiille wij thet oc aff etther for ingenn deell haffue, oc paa thet ordning oc skick wdj kirckernne maa holdis, oc ingenn seg wdj thennd andens befallinng skall indtrenge, bede wij etther oc aluorligenn wiille, attj saadantt affstaar oc etther wnndtholder oc etther met etthers sogenn, saa wiitt etther befallit er, lader nøye. Finndis ther her effther, attj nogenn kircke thienniste bruger wider end wdj etthers egitt sogenn wdenn superintendentens wilge oc tilladelse, skulle j wist haffue etther ther tiill att forlade, att wij icke wiille eske eller fordre etther wdj nogenn rettergang enthenn for the høglerde eller andenstedz, menn wij wiille ther om tiltencke oc icke aldeniste skille etther aff mett ethers preste embede, menn ocsaa wdj andre maade ther offuer aluorligen lade straffe, saa attj skulle see oc forfare, att wij ther wdinden haffue ett misbehage. Oc skulle j icke haffue etther att wndskylle, om nogenn aff adelenn etther wdj saadann bestilling wiille bruge, thij the haffue mett religionenn inthet at skaffe, oc wiille wij ther mett haffue saadanne flittige indseende, efftther som wij for Gudt almegtigste wiille forantuorde, oc etther mett thenne wor skriffuilse wiille haffue paa minditt, attj etther for skade mue wiide att tage ware etc. Datum Haffnie 27 die februarij anno mdlxvj.

Tegn. o. a. L. VIII. 494-95.

IV s.586

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 21:11:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top