eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.607

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 583-584
Nummer: 607


< Forrige . Indhold . Næste >

607.

24 Nov. 1564.

Biskop Hans Albretsen og D. Niels Hemmingsen (der paa Grund af Pesten opholdt sig i Roskilde) tilskrive Mester Lavrens Bøssestøber, Raadmand i Kjøbenhavn og Kirkeværge til Vor Frue Kirke, om Opførelsen af et Kapel paa den ny Kirkegaard og om Retten til at kalde en Klokker til Vor Frue Kirke.

Vor venlige helsenn altid forsent mett Gud vor herre etc. Kiere M. Lauris, besynderlig gode wenn, nest vor wenlig tacksigelse for all ære oc gott, huess wij wille goduilligen forschylle, huor oss mueligt kand være, giffue vy eder kierligen tilkiende, att eders schriffuelse er oss tilhaande kommen, vdi huilchen i berøre om en cappell att opbygge vden Kiøbenhaffn paa then ny kirchegaard, effther som i then nu haffuer for nø[dac]tig orsage forbedret, større giort oc ind[hegnet], paa thet att baade predicanterne oc alm[uen, der] følger the dødis legemer til samme huilested, maatthe staa vdj tørre oc høre Gudz ord offu[er] the dødis begraffuelse. Huilchen betenckning synis oss goed att wære, dog att huess her vdj forhandlis oc forschaffis, schall thett sckee mett Kong. Mat. befalings mands paa Kiøbenhaffns slott, desligeste oc met borgemesters oc raads vilge, samtycke oc befaling, oc att huess bekostning her paa giøris schall, then tagis aff alle kircher vdj Kiøbnehaffn, efftherthj samme sted forordineris til menige almues gaffn oc beste, szaa vel vdj the andre sogner som vdj wor Frue sogen. Fremdelis som i bemeller vdj eders schriffuelse, at Jacob klocker haffuer sagt sin tieniste op, oc atj haffuer til sagt en anden mand samme tieniste, szaa synis oss thet gantsche vnderligt, att efftherthj vniuersitetet er eett forsuar til samme vor Frue kirche, oc haffuer then rettighed, som capittelet vdj Kiøbnehaffn haffde vdj sin tid, aff huilcken Jacob klocker haffuer anammitt sin tiæniste, att hand iche haffuer vdj thenne sagt besøgt vniuersitetit oc hoess professores resigneret oc oppesagt sit embede vdi lofflig tid. Huor faare oss herom saa synis, att naar Jacob klocker hand oss besøger paa vniuersitetens vegne vdi szaa maade, szaa wille wij en person igen tilschicke, som kand samme tieniste til menige mands

IV s.583

gaffn oc beste bequemmelige forestaa, oc huess anderledis i medlertid bliffuer forhandlit, kunde wij iche haffue beiaet oc sambtyckt vdenn vniuersitetens fuldburd oc vilge etc. Kiere M. Lauris, vdj huad maade vij kunde være eder til ære oc gode, schulle i finde oss altid willig. Eder her met Gud almectigste befalendis til liff oc siell. Ex Roschilde then 24 nouembris anno 1564.

Hans Albritzøn D.
Niels Hemmingsøn D.

Udenpaa: Erlig, wijss oc welfornumstige mand M. Lauris byssestøber, raad mand vdj Kiøbnehaffn, wor besynderlig gode wen, gantsche wenligen. Orig. (noget beskadiget) i Geh.-Ark. D. Kongers Hist. 52. Tidligere trykt i Rørdams Aktstykker og Breve til Univ. Hist. S. 201-02.

IV s.584

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 20:47:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top