eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.597

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 578-579
Nummer: 597


< Forrige . Indhold . Næste >

597.

24 April 1563.

Dr. Hans Albretsen tilstaar, at han af Forstanderne for Vikarie- og Altergodset i Kjøbenhavn har lejet St. Dionysii Alters Residens, der var henlagt til Vedligeholdelsen af Ildpanden i Frue Kirke.

Jeg Hans Albritsenn, docter, superintendent till Siellandts biscops stigt, giøer witterligt for alle och kienndis med thette mit obne breff, at ieg til meg, min kiere høstrw Carine Anderssdatter och til beggis wore egte børnn, och alle wore sande arffuinge haffuer vdj leye annamet aff, erliige och welforstandige borgemestere och raadmenndt vdj Kiøbnehaffuenn, som ere forordinerede forstandere til vicariers och altergoedtz vdj kirckerne her samestedtz, eenn sanctj Dionisij alteris resedentzes joerdt och grundt, som thendt bygning paa staar, huilken ieg sielff kiøbt och betalit haffuer. Er same jordt liggendes vdj Kiøbnehaffuenn vdj wor Frw sogenn, vdj Studij strede, och ligger til ild pandenn vdj wor Frwe kircke, huilckenn joerdt och grundt er vdj sin rette breide paa thendt nørre ende aff øster och vdj wester wdt til Studij strede halffniende och treduffue Sielindsche alne; item breiden paa thendt søndre ende aff Øster och i wester emoedt abedens hawe er fyrretiuffue Sielintzsche alne och eth quorter, item lengdenn langs needt igiennom gaardenn aff sønder och inør er halffembte sindtztiuffue och aatte Siellindsche allne och thry fingersbredt. Item breidenn mit offuer gaardenn aff øster och i wester er siuff och treduffue Siellindsche alne. Schall jeg, min høstrw, wores børn och arffuinge giiffue ther aff aarligenn tolff marck dansche pendinge til jordschiyldt, the sex marck til paasche och the andre sex marck til sanctj Mickelsdag, aldtide betimeligenn och til gode rede, och same tolff marck schulle forordineris huert aar att kiøbe kull for, att holde ilde pandenn weedt magt medt. Sambeledis schall ieg, min høstru, børn och arffuinge eller huem som same gaardt aff oss fangendes worder, were forpligtige at fuldkomeligenn weedt magt holde alle the andre puncthe och artickle, som mit leye breff indholder och wduiisser. Tiil witnesbyrdtt och bedre foruaring haffuer ieg witterligt ladit henge mit signet her nedenn for och vnderschreffuit medt min

IV s.578

egen handt. Giiffuiit och schreffuiitt vdj Kiøbnehaffuenn thenndt 24 dag vdj aprilj maanet anno etc. lxiii.

Orig. paa Perg. med Segl i Raadstuearkivet. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 214-16.

IV s.579

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 19:58:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top