eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.591

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 575
Nummer: 591


< Forrige . Indhold . Næste >

591.

28 April 1562.

Kgl. Befaling om Gadernes Renselse.

Til borgemester, raadmend oc byefoget vdj Kiøbnehaffn.

Frederich thend anden etc. Wor gunst tilforn. Wider, att wij ere kommen vdj forfaring, huorledis at thette ganske land offuer skal vdj thende forgangne winter mange suin oc andet queg were døde saa wel vdj kiøbstederne som paa landtzbyerne, oc samme død eblandt queget er mest kommen fore at hues queg, som vdj saa maade er døt bleffuen, icke strax aff byen er vdført oc fraa thet andet queg er atskildt. Tha paa thet at vdi sommer, nar støre hede bliffuer, pestilentze oc anden slig farlig sygdom aff saadan forgifftig stanck oc luckt icke skal komme eblant wore vndersotte eller oc mere queg for saadan forsømmelse skyld skal forgiffuis oc bort døe, haffue wij ther om ladet tilschriffue alle kiøbstederne her vdi wort land Sieland, tisligeste skicket wore obne breffue til wore lensmend her sammesteds, som thee paa wore wegne skulle lade lese oc forkynde til alle herritztingene vdj theris leen, oc skicke wij etther her hos thende jndlucthe copie aff thet breff, som wij ther om haffue kiøbstederne ladett tiilskriffue, huor aff i all leyligheden haffue ydermere at forfarre, bedendis etther oc wille, at efftherthij wij ocsaa ere komen vdj forfaring, huerleedis at ther oc møgen wrenlighed skal findis ther vdi wor kiøbsted Købnehaffn baade paa gader, streder, tisligeste vnder woldene oc strax uden fore portene, attj, paa thet saadan wrenlighed her effther icke skal findis, i her effther wille haffue flittig jndseende oc etthers metborgere paaminde, at the huer viij dag saadan wrenlighed lader langd vden byen føre, oc huilcken herudinden findis forsømmelig at were, skal ther faare bøde til os oc byen, effther som i hannom foreleggendis worder. Oc skall wor foget ther sammesteds fuldmagt haffue paa wore wegne for saadan sagefald at pante huer thend, som saadan forsømmelse hos findis, oc haffue viij Sk. danske for sin vmage. Huor huer kand wide seg effther at rette. Thij lader thet jngenlunde. Datum Eszerom thend xxviij dag aprilis aar etc. mdlxij.

Tegn. o. a. L. VII. 128-29.

IV s.575

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 19:16:10 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top