eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.583

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 571-572
Nummer: 583


< Forrige . Indhold . Næste >

583.

7 Avg. 1560.

Det tillades Henrik Skræder at indtræde i Skræderlavet.

Henrick Skreder fick breff thiill borgemester och raad wdj Kiøpnehaffnn.

Frederich etc. Vor gunst tilforn. Wider, att thenne breffuisere Henrick Skredere haffuer berett for oss, huorledis att hand er tilsinds att wille nedersette sig wdj wor kiøpstedt Kiøpnehaffnn och ther bruge sitt handuerck och giøre slig tynge och besuerring thiill oss och byenn, som andre borgere ther sammesteds, och beclager, att nogre aff skrederne ther wdj byenn skulle giøre hannom hinder ther paa, at hand icke maa [komme] i lauget, w-anseendis att hand er offuerbødig att wille giffue wdj laugett effter recessens liudelse, som hand siger och etther sielff ydermere berette kand, thij bede wij etther och wille, atj mett thet første ther om forfarrer leilighedenn

IV s.571

och sidenn forskaffer thett saa hoes skrederne ther wdj byenn, att the anamme aff forskreffne Henrick Skredere en gylden, effther som recessenn formelder, och siden tilsteder hannom att komme i lauget och nere och bierige sig som andre skredere ther sammesteds och hannom ther offuer icke besuerre eller wforretthe. Her wider etther effther att rette etc. Actum Sørup vij augustj 1560.

Tegn. o. a. L. VI. 312.

IV s.572

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 20:06:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top