eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.575

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 567-568
Nummer: 575


< Forrige . Indhold . Næste >

575.

16 Dec. 1559.

Kgl. Befaling om Indrettelse af et Farveri.

Her Magnus Gyldenstiern fick breff som effther følger:

Frederich then andhen etc. Vor synderlig gunst tilforn. Wider, att som etther welfortencker, att wij tilforn haffue talidt mett etther om en farffuere oc en, som kand berede klede, som wij wille haffue boendis ther vdj wor kiøbsted Kiøbnehaffn, tha bede wij etther oc begere, atthj ther om mett thet første wille tale mett osz elskelige Jens Mogenssen, borgere vdj wor kiøbsted Helsingøer, Matzs Lampe oc andre forstandige borgere, hure thet best maate anfangis, saa thet kunde gaa for seg, oc siden thet første mueligt er lade bestille en farffuere fran Lubeck eller Hamborg, som seg wille bosette ther vdj Kiøbnehaffn oc bruge samme handtuerck. Wij wille thiil thes behoff forstrecke jm daler tiill forraad oc første bekostning tiil samme handell, att then maate komme paa gang. Oc efftherthij wij forfare, att Peder Christiernszens gaard ther vdj Kiøbnehaffn er fall for ijc daler oc osz elskelige Christoffer Mogenszen, wor mand, tienner oc slotzfogit ther samme-

IV s.567

sammestedzs, skal haffue forskreffne Peder Christiernsens fuldmagt then at mue selge och affhende, bede wij etther oc begere, attj paa wore wegne kiøber samme gaard, att forskreffne farffuere ther kunde haffue hans woninge. I wille oc tale mett wore borgemestere Anders Godske, Jesper Olszen oc Michel Schriffuer, huorledis samme farffuerij anrettis, saa att thet byens torn, som stander ther hoes, beleilig kunde brugis ther tiil mett anden bequemhed, effther som i thet mett thennom kunde beskicke oc wor renttemester tilforn mett thennom vdseet haffuer, oc etther her vdinden wille beflitte, att thet maate bliffue bestillet, thet første mueligt er. Ther mett skeer etc. Datum Nyborg then xvj dag decembris aar etc. mdlix.

Zedel vdj same breff:

Sammeledis haffue wij giffuit Casper, wort bud, til hielp til hans brøllups kost j tønde j fierding smør oc ij suin, bedendis etther och begere, attj thett paa wore wegne wille hannom fornøge. Datum vt in literis.

Tegn. o. a. L. VI. 185.

IV s.568

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 19:08:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top