eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.572

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 565-566
Nummer: 572


< Forrige . Indhold . Næste >

572.

6 Okt. 1559.

Borgerskabet faar Tilladelse til at bruge det af Staden udrustede Orlogsskib til dens Gavn og Bedste.

Borgemestere, raadmend och menige borgere j Kiøbnehaffn finge breff saa liudendis:

IV s.565

Frederich then anden etc. Vor gunst tilforn. Wiider, att som i mett etthers fuldmegtige os elskelige Jesper Olsen, borgemester, och Lauritzs Mule, raadmand vdj wor kiøbsted Kiøbnehaffn, lader giffue tilkiende, att thet orlogskib, som i haffue ladet vdrede, os och riget til tienniste, ligger ther for byen stille och forderffuis, och ther fore ere begerendis, att wij wille tilstede etther att motte bruge samme skib, byen till gaffn och beste, tha haffue wij thet beuilliget och ere tilfreds, attj tiill etther anamme forscreffne skib och thet lader bruge, etther och byen till fordell, dog attj lader foruare vdj forraad skøtt, krud och lod, som ther paa er, om behoff giøris j fremtiden, att thet tha er tilstede, och ther som nogit paa kommer, och wij ether tilsigendis vorder, attj tha lade etther goduilligen findis mett skib och folck att giøre wore och rigens fiender modstand och i alle maade lade etther finde som gode, tro och liudige vndersotte bør att giøre. Wij wille egien were etther en naadige och gunstige herre och koning och wide och ramme etthers gaffn och beste, som wij wore tro vndersotte pligtig ere. Befallindis etther Gud. Datum Eszeroms closter then vj octobris aar mdlix.

Tegn. o. a. L. VI. 144.

IV s.566

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 18:18:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top