eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.566

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 561-563
Nummer: 566


< Forrige . Indhold . Næste >

566.

12 Sept. 1558.

Befaling til Adelen at yde Bidrag til Stadens Befæstning af deres Gaarde.

Missiue, som wdgick till alle thenom, som aff adell er och haffue gaarde wdj Kiøpnnehaffnn, saa liudenndis:

Christian etc. Vor gunst tillfornn. Viid, att oss elskelige borgemester och raadmendh wdj wor kiøbstedh Kiøpnnehaffn haffue nogenntid sidenn berett for oss, huorledis att epthertij ther wor stoer brøst paa thieris byes befestninngh, och wore wnndersaate ther samesteds haffue till behoff foruenntt ther stor omkostning paa oc beclage att addelenn her wdj rigett oc herre clostere haffue ther mange gaarde wdj byenn, som ingenn hielp giordis aff till byes befestninngh, thaa er thett beuilget och sambtygt, att huer aff addelenn, som haffuer egnne gaarde wdj forscreffne Kiøpnnehaffnn, skulle wdgiffue till forscreffne Kiøpnnehaffnns byes befestninnghs behoff xx daller, och er allrede enn partt ther aff wdhkomenn. Thij bede wij teg och wille, att epthertij thu haffuer egenn gaardh wdj Kiøpnehaffnn, att thu ther fore till same byes befestninngh wdlegger xx jochims daller och thenom offuerannttuorder oss elskelige Herloff Trolle, wor mand, raadh och embitzmandh paa wor gaard wdj Roskilde, inden julledag førstkomenndiss thett allerseniste. Vij wille lade forordineritt, att same penndinghe skall foruenndis till Kiøpnnehaffns byes befestninngh och till ingthett anndett. Thij lader thett ingennlunde. Befallendis etther Gudh. Schreffuitt paa Drottningborg thenn 12 septembris aar etc. mdlviij.

IV s.561

Register paa Kongelig Mayestets gaarde, heremends gaarde, clostergaarde wdj Kiøpnehaffnn.

Først Kongelig Mayestets gaarde:

Mester Henrick predicanters gordh. Apoteckergaardenn, som bruger stor borger neringh. Rustkammergaardenn. Thett Lybske herbergh. Arceljgaardenn, som wor thett tydsk Cumpanj. Pouell Mønther i Møntergaardenn, som bruger borger neringh. Saa haffuer Kongelig Mayestet giffuett for Hans Naadis gaarde och boder ijc daller.

Her epther følger herremendz gaarde:

Jens Rosengaard j gaard. Christoffer Nielsen j. Frue Sophie Hardenberg[s] j. Claus Rosenkrantz j. Siuert Grube j. Frue Idde ij. Giert Jensen j. Her Hans Skougord j. Niels Trolle j. Axell Bragde j. Otte Rosenkrantz j. Christoffer Valckendorff j. Borcortt Bouelberg j. Erick Krabe j. Jørgenn Bragde j. Otthe Bragde j. Gabriell Gyldenstiern j. Verner Parsberg j. Herloff Skauffue j. Peder Dringelbierg ij. Sannder Leigell j. Eskildh Gøie ij. Her Mougens Gyldenstern j. Jørgenn Bille j. Børge Trolle j. Frue Else Per Suobes j. Her Lauge Brade j. Knud Henricksen ij. Claus Dørknegt j. Her Otte Krumpen j. Prior aff Anderskoff j. Per Christensen j. Jørgenn Lycke j. Eyler Hardenbierg j. Olluff Glob j. Her Claus Bille ij. Her Holgierd Gregersen ij. Holgierd Rosenkrantz j. Jenns Brade j. Fru Elline Rølling ij. Fru Ermegordh ij. Thage Thot j. Erick Rosenkrantz j. Ebbe Wllfeldh j. Frue Eline her Moritz Olsens ij. Niels Lange j. Anthønis Hanisch j. Erick Rosenkrantz j. Eskild Oxe j. Peder Bille j. Peder Oxe j. Jens Trudsen j. Christoffer Trundsen j. Otte Stisen j. Albritt Gøye ij. Her Per Skram j. Jesper Friiss j. Antonis Bryske j. Børge Jennsen j. Lauge Brock j. Per Rud j. Claus Wrnne j. Lauge Trudsen j. Knud Persen j. Bennt Bille j. Erick Wolckendorff j. Abbeden aff Soer j. Christenn Pors j. Erick Basse ij. Annders Christensen j. Christoffer Huitfeld j. Frue Sitzelle aff Winding j. Jacob Brockenhus j. Hans Bernekow j. Gert Bryske j. Koruitz Wllfeldh j. Jørgenn Marsuinn j. Jacob Beck ij. Per Huittfelld j. Frue Ane Wrne ij. Iffuer Lunge j. Erick Matzen j. Pouell Skinckell j. Jacob Glambeck j. Frue Eline j. Herloff Trolle j. Jacob Moritzen j. Jacob Seist j. Abeden af Skoucloster j. Hans Lauritzen j. Jørgen vam Rode j. Mougens Godsk ij. Franntz Bille ij. Otte Rud j. Jørgen Bernekow j. Niels Marquordsen j. Anders Borby j. Axell Wrnne j. Per Hansen aff Agershus j. Jahann Friis j. Eyler Rønow j. Biørn Andersen j. Claus Egertsen j. Erick Rud j. Claus Daae j. Lauge Wrne j. Frantz Baner j. Eyler

IV s.562

Krase j. Her Anders Bille j. Sumarum paa alle forschreffne herregorde wdj Kiøpnnehaffnn er jcxxx gorde. Her foruden andre wdenbyes mennds gorde.

Tegn. o. a. L. 408-10. Listen over Adelsgaardene er ældre end 1558, se C. Bricka: Frederik II's Ungdomskærlighed, S. 45-46.

IV s.563

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 12:38:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top