eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.561

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 557-558
Nummer: 561


< Forrige . Indhold . Næste >

561.

22 Marts 1555.

Kgl. Befaling om Slotsbygningen.

Til Peder Gaadscke.

Christian etc. Wor gunst tilforn. Wid, att oss elskelige mester Jacob, wor byggemester, haffuer nu weritt her hoss oss och giffuett tilkiennde ald leiglighedenn om then bygning, som wij paa wortt slott Kiøpnehaffn haffue ladett fortage, och wil wij, att thu lader fuldriffue och ferdige giøre thett hus, som nu er fortagenn att skulle forbyggis frann thett nye hus och till køckenitt. Och skall same hus jngthett forhøgis paa muren ydermere ennd som thett nu er, wden thett kand were paa en steen eller tuo, och strags paa samme mur skall settis ett stenderuerck saa høg som muren paa thett nye hus och saa ther paa speritt, saa att ther bliffuer en woning wdj forskreffne stenderuerck och enn woning wdj speritt och icke mere, effter som wij forskreffne mester Jacob ydermere munttligen befallit haffue, oc hand teg paa wore wegne widere wed att berette, dog att thu met forskreffne mester Jacob lader tilsee om then gamble mur er fasth och god. Och ther som then findis at were nogett skrøbelig, att thu thaa lader then saa witt nedertage, att thu kand befinde then att were sterck, saa att bygningen kand haffue bestannd, och att thu same mur well lader foruare mett muranckere. Sameledis skicke wij teg mett forskreffne mester Jacob lengelsen paa en barck, som wij her for slottett lader wpsette, och skall ther bruggis paa samme barck xl aarer, att thu ther epther kand forslaa lengett paa then bark, som thu lader wpsette, och saa møgett som then er lenger

IV s.557

end then barck her byggis, att thu saa mange thes flere aarer lader forordinere paa then, och att thu lader giøre ther till goede lannge och smedige aarer, oc thersom thu thenom icke ther kand bekomme, att thu thaa lader thenom bestille frann Dandskenn eller andenstedz. Wij wille och jngen kobrøge haffue paa then barck, thu lader wpsette, icke heller fortecke, men att ther wdj bliffuer giortt ett offuerlob, och i thett sted, som forteckit skulle were, att ther bliffuer tillflyed mett bøyle, saa att mand kand tecke ther wandmell offuer, att folckett kunde lige ther thøre wnder. Her wid etc. Actum Nyborg fredagen post søndagen oculj aar 1555.

Tegn. o. a. L. IV. 523-24.

IV s.558

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 09:58:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top