eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.560

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 556-557
Nummer: 560


< Forrige . Indhold . Næste >

560.

6 Marts 1555.

Kgl. Befaling om Slotsbygningen.

Til Peder Godske. Datum Nyborg onsdagenn nest epther søndagen Jnuocauit aar etc. 1555.

Christian etc. Vor gunst tilforn. Wid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Samledis skicke wij tiig wort breff tiill oss elskelige Tage Thott, wor mand och raad, at hand skall lade kiøbe oss tiill gode vj lester jernn vdj Løsze och samme jernn forskicke tiill wort slot Kiøpnehaffnn. Och som thu schriffuer oss til om the viij stycker skiøt, at the ere aldelis ferdige och stander tiill rede, nar behoff giøris, tha maa samme skiøt ther bliffue bestandindis, tiill thu vider schriffuelse ther om fangendis worder. Och nar wij thet ville lade hente, ville vij lade finde raad ther tiill, hure thet skall framkomme. Tisligeste skicke wij nu Hans Mallere tid tiill slottet egenn, att hand strax epther thin schriffuelse kand foretage at male paa thet nye hus, paa thet ingthet ther fore skall forsømmes. Och skall hand male thet karnap ind till gaarden mett allehonde farffue, epther som behoff giøris. Men hues ther mere skall formalis paa samme hus paa thend side vdtill graffuen och thend side ind till gaarden enthen ercker eller andet, thet maa hand male med stein farffue, epther som wij hanom sielff ydermere haffuer vnderuist. Och som wij siste sinde haffue ladet giffue tig tiill kende mett oss elskelige Christopher Trundsen, at wij ville haffue thet hus, som thu nu skall lade ferdige giøre, saa møgit forhøigit paa muren som tiill en voning, och at ther skulle were ij woninger vdj tagit, tha haffue wij oss siden anderledis betenckt oc siønis for got, at thu thet lader forhøge paa muren saa møget som tiill en vonning vill behoff giøris och icke lader giøre vdj tagit mere end en voning, paa thet at samme hus icke skall bliffue høigre end steggerset. At thu nu met altingeste vilt vide och ramme wort gaffnn och beste, som wij tig tiltroer, och at samme bygning och alt andet, hues thu paa wore vegne haffuer att bestille, matte gaae for sig thet snariste muligt er. Ther met skeer oss tiill vilige och forlade oss ther viszeligen paa. Beffallendis tig Gud. Datum vt supra.

Sedell, som kom vdj forskreffne breff:

Samledis som thu forffarrer aff wor schriffuelse, huorledis vij wille haffue thet hus ther paa slottet, som strecker sig fran thet nye

IV s.556

hus och tiill køckegaffuellen, forhøget och wnder sligt et speer som thet nye hus, som wor schriffuelse videre ther om indeholler, tha bede wij tig och ville, at [thu] strags først met mester Jacob, vor byggemester, forffarrer grunduollen och murenn paa samme hus, om thet kand tollet, saa thet kand haffue bestand, at samme hus bliffuer forhøgit paa speer och muer, och thend gamble muer icke skulle neder tages enthen ind till slottet eller vden paa, meden ther som samme muer eller grunduoll findis at were for suag tiill att forhøge, at thu tha lader samme hus bliffue, som thet nu er, dog aleniste, at thu lader thet indskiude nye belcker, huor behoff giøris, och et speer ther paa epther thend fadzoen som thet nye hus och saa høigt, at wij kunde lade ther vdj forordinere naagre første kammer. Datum vt supra. Dominus rex manu propria subscripsit.

Tegn. o. a. L. IV. 509-10.

IV s.557

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 09:45:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top