eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.554

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 551-552
Nummer: 554


< Forrige . Indhold . Næste >

554.

Efter 25 Feb. 1554.

Kgl. Befaling om Slotsbygningen

Til Peder Godske.

Chriistiann etc. Vor gunst tilforn. Wydtt, att som thu nu lader gyffue oss tylckiennde aldh leyligheden, huorledis thu bestellett

IV s.551

haffuer mett thett krogett thømer och andett themer, som skall tyll wor bygnyngis behoff tyll wortth slotth Kyøpenhaffnn, huylcke oss tyckis saa gaatth were. Sameledis som thu och eblanntth andre erende lader gyffue tylckende, atth ther wyll bestellis fetallie, bade maltth, flesk, smør, fysk, brødh och anden fetallie att forskickis tyll wortth slotth Kyøbendhaffn, tha bede wy thegh och wylle, atth thu lader offuerslaa, huadh fetally thu haffuer y forradh, och huad thu haffuer foet aff thendh fetallie, som bleff forschreffuytt, att wor lenszmandh skulle tydt forskycke, och huor møgett ther aff tylbage staar, sameledis att thu offuerslaar huadh fetalie tegh well fattis, jndtyll mand kand fange aff etth andett aars jndkomme, atth wy kunde wyde osz ther epther att retthe, och strax ther paa forskicke oss etth clar regyster, sydenn wylle wy lade ther om hoss wor rentthemester thett bestylle. Theszligeste som thu och esth begerenndis, atth mester Jacob, wor bygmester, motthe komme tydtt tyll slottett for bygnyngh skyldh, tha haffue wy nu afferdiget mester Jacob tyll thegh och haffue befalletth och wnderuysth hanom, huorledis handh skall lade legge thenndh grunduoll wedh porthen tyll thend wyndelsteenn. Sameledis haffue wy och befallett hanom, att skulle lade nedertage altth tagetth och speretth paa thett huss ther paa wortth slotth Kyøbendhaffn, som jomfru kamer er, och indtyll stegerszetth och syden ther opmure saa høgtt paa murenn som stegerszett er, och ther som ther er nogne byelcker forraadnett wttj sperer, tha maa thu tage aff the fyrbyelcker, om thu icke wedsth raadh tyll egge byelcker, och skall mester Jacob wnderuyse tegh ald leylighedenn, huorledis wy thett haffue wille, och skall ther were lyge slygtt ett speer och tagh paa ygenn, som ther nu er. Bedendis tegh och beger, att thu wyltth mett samme bygnyngh och wttj alle andre maade ramme och wyde wortth gaffnn och besthe, som wy thegh tyltroer. Ther mett skeer oss synderlyge tyll wylge och forlade os ther wysselygenn tyll. Datum Kollyngh, post søndagenn Oculj aar etc. mdliiij.

Tegn. o. a. L. IV. 377-78.

IV s.552

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 08:57:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top