eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.549

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 545-548
Nummer: 549


< Forrige . Indhold . Næste >

549.

2 Nov. 1553.

Ordinans for de Fattiges Forstandere.

Ordinantzer met pene och forplikt, som huse arme meniskens forstandere vdi Kiøbnehaffn haffue vedtagitt att straffue thend medt, som forsømmer thi huse arme vdi syn befalling.

Anno domini mdliii thend torsdag nest epther alle helgens dag vore vy effter schreffne mend Oluff Jacobsenn Møller, Marthenn Grydestøber, Christiernn Jensen Schriffuer och Peder Tønde, aff vor Frue saagen, Oluff Christiernssen, Jep Anderssen Skomager, Hans Komim och Flores Rehveck, aff then Helligandz saagen, Lauritz Affuertsen, Henrick Abel, Henrick Struckmand och Peder Jørgenssen Brygger, aff sancti Nicolaj saagen, arme huse arme meniskers her y Kiøbenhaffn tilbetroffuede och forordinerede forstander, forsamlede vdi mester Lauritz Matzsens, koninglige Maiestatz bøssestøbberis stue, offuer verindis beneffnd mester Lauritz Bøsse støber, som vor voris oldermand, ad handle och radslaa om ordentlig politii och skick vnder oss selffue, Gud aldmectig till loff, priis och ære och fattige huse arme her y Kiøbnehaffn till hielp och trøst, och bleffue vy samme dag endregteligen medt huer andere offuer ene och beuilgedt thesse effter schriffne artickle at skulle vbrødeligen holdis ved magt aff oss och aff all vore effter kommere.

1. Først, at huilkenn vd aff oss, som bliffuer loffuelig tilsagdt att komme till steffne paa the fattige huse armes saager att beraadsla, och hand icke kommer oc møder paa thed sted och udi thedt huse(!), som hand tilsagd vorder at skulle møde vdi, inden kloken haffuer vd slagit thedt siiste slagh paa thend timme och stund, som hand tilsagde(!) vorder, och hand dog kommer før end vi skillis att, thaa skall hand komme huse arme til hielp for thenne hans forsømmelse medt fire skelling, och thi pendinge skal hand strax oplege, vden hand haffuer loffuelig forfald, och tha skal hand giffue sin forfald tilkiend(!) strax nar hand til sigis att skulle møde, eller bøde, som for er sagd; kommer hand och icke till steffne, nar hand er loffuelig tilsagd, tha skal hand bøde otte skelling thill thy huse arme, oc thi

IV s.545

pending skall hand veluilgen vdlegge, nar hand till sigis, eller giffue dubellt for vuillighed.

2. Huilkenn, som haffuer nøgglen till huse armis blok vdi vor Frue kierke och hannom tilfander (tilfalder) att gaa mett taulen om onsdagen vdi vor Frue kierke vnder prædiken, som mand kalder bede prædikenn, och icke gaar met taulenn och ey heller nogenn anden gaar paa hans vegne, men the arme huse arme møster thete hielpe och trøste for hans forsømmelses skyld, hand skal for huer gand (gang), hand seg saa forsømmer, komme thy huse arme til hielpe for thenne hans forsømmelse met en mark danske aff hans egene penning, vden all nade.

3. Forsømmer och then mand seg, som bør at gaa met taulen, som for er sagd, och en anden lader seg beuilge (vbedenn) at gaa met taulen vdi hand(!) sted, thaa skall ligevell thend, som forsømmer seg, giffue huse arme othe skellingh.

4. Och efftter thy vy forfare, att thi er koninglige Maiestadtz, vor alder kieriste nadige herris aluorlig villiæ och begiere, at fatig huse armes gaffen och fordell skall altiid actis vdi alle bede prædiken och at gode fromme christenne, som sodanne bede prædickenne besøger, maa vel paa myndis at hielpe fatig huse arme, ther for ville vy ver[e] endelig forplictige, nar Kon. Maiest. biuder och befaler, att holde nogle bede dage, vdi søndelighedt enn dag, 2 eller 3 enthen vdi alle 3 kierkerne, at vij skulle gaa huer dag vdi the samme bede dage met huse armis taule vnder the eller then prædicken. Forsømmer thet nogen, som till falder at gaa met taulen vnder samme prædicken, tha skall hand giffue the huse arme for then skad, som the vdi saa maade liider for hans forsømmelse, en marck danske vnden(!) alle nade.

5. Och effter thi at vy er tilbetroffuedt aff Gud alle megtiste och forordineredt aff vor kiere øffrighed at opbere och igeen vdtdele huis guld, sølff, pening, fetallie eller andet, som thesse fatig huse arme her y Kiøbenhagen giffuis vdaff fromme christenne, och vy icke ere forplictigh att giøre nogen meniske ther sønderlig regneskab for, tha vill vy haffue oss och alle vore effterkommer besueridt ved Gud, att vy ville staa voris befalling for met alle troskab, Gud til ere och thesse fattig huse arme y Kiøbenhaffn till hielp och trøste och inthet ther aff besuig thennom fraa, oss til gaffnn, saa sant hielp oss Gud och hans helig ordt.

Thesse forscrefne artickill ville vy forbemelte xij mendt haffue fuldbyrdit och vbrødeligh och fast ved macktt holdit och forsee oss

IV s.546

till alle the gode fromme christenne mend, som bliffuer vor effterkommer, att thy io thenne voris gode meninge och aluorlig fri vilge ville (vy) samtyk mett oss och thendt epther leyligheden forbedre, Gud til ære och thesse arme huse arme y Kiøbenhaffnn till hielp, trøst och husualelse. Gud giffue oss ther till syn nade. Amen.

Och epther thy att thy fleste siuge och fattige ere altiid y vor Frue saagenn, thaa ere vy huse armes forstandere endreckteligen offuer ens vordenn, att nar peningen skulle delis till huse arme vdi alle 3 saagen, thaa skall thee altiid antuordis thennom, som ere forstander vdi vor Frue saagen, ith halfftt hundret mark aff huer hundret att vddele iblant the fattig, och liige skall thedtt alltiid achtis om ther var myndre eller mere att diele, saa att the schulle altiid haffue halftendelen aff peningen vdi vor Frue saagen. Thisliigiste skulle thy huse armes forstandere vdi thend Helligandts saagen althid haffue xv marck aff huertt hundritt mark att vddiele. Och the huse armes forstandere vdi sancti Nicolai saagenn skulle haffue xxxv marck aff huertt hundrit marck att vd dielle.

Anno 1553 bleff thenne effterschreffne artickill beuilget och samtyckitt vd aff begge parterne, som ere fathig faalckis forstandere her vdi Kiøbnehaffnn, som ere forstanderne for thend Helligaands hospitall och forstander for the huse arme, och samme artikill bleff vdi dag, som er thend 12 dag vdi februari manedtt anno 60, paa thet nøy beuilgedtt och samtyckt paa Kiøbnehaffns raadhus vdaff forschreffne begge parthers forstanderne och stadfest vd aff borgemester, raad och Koningh Maiest. byfogitt. Saa biuder artikellenn:

Att een vd aff the tolff mendt, som er huse armes forstanderne, skal vere forpligtig at indgaa vdi Hospitalidtt eenn gang huer vgge y thet myndste att till see, huorledis the siuge spiises och the for theris nødtørfft. Item om saa sker, att nogen vd aff Kiøbnehaffns indwaner, enthen mandz eller quindes persoon, som haffuer till forne skattiidtt och skylditt her y staden och haffuer leffuedt ith erlig, vberøctid leffnedtt, bliffuer dog paa thet siiste forarmede och ther hoes saa siug, att the ingen hielpe eller trøst haffuer till kleder eller føde, thaa er thet tilbørlig att sodann personner intagis vdi hospitalidt och ther forsyunes met klede och føde vd aff thendt almesse, som ther er tillagdt, effter som samme almusse kand till recke. Dogh skall icke saadann personner intagis vd aff hospitalens forstanderne, met mynder endt samme ere till forne besigtigdtt vd aff thisse(?) armis forstandere vdi thed saagenn, som samme personner findis, och at hospitalens forstander met huse armes forstander

IV s.547

bliffuer endrecktelige medt huer ander offuer ens, att samme personner er verdt att indlegis och vnderholdis med Gudz almusse y hospitalidtt.

Gl. kgl. Saml. 4to Nr. 3125. S. 421-25.

IV s.548

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 12 22:46:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top