eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.548

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 544-545
Nummer: 548


< Forrige . Indhold . Næste >

548.

8 Sept. 1553.

Fortegnelse over forskellige Ting, som er nødvendige til Slotsbygningen.

Register paa hues som schall bestillis till thenn husebyggeningh paa Kiøpnnehaffnns slott vdj foraaredtt:

Ett breff till borgemestere och raad vdj Kiøpnnehaffn, att the lonne Koningelig Maiestet theris tegellgaardt i thette tillkommennde aar, som Peder Gaadske skall brugge.

Ett breff till borgemestere och raadt vdj Mallmøe, att the lonne Koninglig Maiestet theris teyellgaardt, som byfogedenn ther sammestedz skall bruge.

Ett breff till byfogedenn, att hanndt retter seg effter strags att lade graffue lieer vdj forraadt, och att hand skall lade brennde jc tusinde muersteenn oc jc lester kalck.

Ett breff till Stij Paars, att hannd forskaffer byfogedenn i Malmøe, hues hanndt behøffuer till samme teyellgaardz brug.

Enndtt att lade schriiffue till Stij Paars, att hanndt selff lader brennde jc tusinde muerstenn och jc lester kalck i thenn tillkommennde sommer forvdenn them, som handt tillfornn haffuer fanngett schriiffuelsse om att lade brende vdj thette aar och icke endt er fremkommenn.

Ett breff till Chrestiernn Pederssenn borgemester och Peder Willom byfogett vdj Hollsingøer, att the wnnde Konninglig Maiestet aldt hues mueresteenn, som the miesth kunde brennde i thette tillkommendis aar, liigeruis som the wnntte Hanns Koninglige Majestet thenndt Hanns Naade fich vdj thette aar.

Ett breff till Herloff Trolle, att hanndt lader brennde till samme byggeningh lxm muersteenn och saa møgenn miere, hanndt allermiesth kanndt bekome oc lade brende.

Ett breff till abbedenn aff Esserom, att hanndt lader brennde till samme byggeningh lxm muerestienn och saa møgenn miere, hanndt aller miesth kannd lade brennde.

Ett breff till heer Peder Schram om jc huggenn steenn att lade hugge, som skall till trapper vdaff thenn allerbeste gruudt, som manndt hugger møllesteenn aff, och att hanndt lader thennom hugge store och lannge effter thenn breffuiisers wnnderuiiszningh och maall, som hanndt haffuer mett segh.

Ett breff till mester Hanns paa Jernnhøttenn om jc muer-

IV s.544

annckere effter the samme maaell, hanndt tillfornn haffuer fanngett forvdenn the, som hannd alrede haffuer framschickett.

Ett breff till abbedenn aff Soer closter om kroegett tymmer att lade hugge førre ennd mester Jacob kommer till Kiøpnnehaffnn igienn. Datum Abramstorp Worffrue dagh natiuitatis aar etc. 1553.

Tegn. o. a. L. IV. 271.

IV s.545

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 12 22:23:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top