eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.546

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 543
Nummer: 546


< Forrige . Indhold . Næste >

546.

30 Marts 1553.

Befaling til Peder Godske om Slotsbygningen.

Christian. Vor gunst tilforn. Wiid att som thu nu lader giffue oss tillkiende om wortt skib Salttholcken, att teg tyckes best were att then løbe till Dram epther deler oc itt andett wortt skib mett naffn Vglen vdj thet sted løbe vdj Suansund epther themmer, tha skicke wij teg wore søebreffue till same skiibe, epthersom thu thett forandret haffuer. Sameledis forfare wij att thu haffuer ladet pompe altt wandett aff graffuen ther om slottett, saa then er aldelis thørr, oc ther som wij then wille haffue rensett, tha kunde thett best staa till att giøre oc thu thett wille bestille, saa thett ingthett skulle komme thet andett arbeidtt til hinder, oc begerer wore obne breffue till thennum ther omkring att the tillhielpe att same graff kand bliffue rensett, huilcke breffue wij teg her hos tilskicke, bedindes tig oc wille, att thu lader rense same graffue, dog att thu wiltt were fortencktt att thet icke skulle falle almuen for suartt vdj pløigningen oc seed, att mett giøre same egtt oc arbeid epther wor breffuis liudelse. Sameledis osv. Slutningen handler om andre Ting. Actum Nyborg skeerthorsdag 1553.

Tegn. o. a. L. IV. 245-46.

IV s.543

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 12 20:35:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top