eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.530

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 533-534
Nummer: 530


< Forrige . Indhold . Næste >

530.

19 Juli 1551.

En Gaard tilkjendes Jørgen Markvardsen, Markvard Tidemans Slegfredsøn. Jfr. Nr. 521.

Christian etc. Giøre alle witterliigt, at aar epther Guds byrd mdlj St. Margrete affthen her paa wort slott Køpenhaffn wdj wor eghen neruerelsse neruerendes oss elskelige her Eske Biilde, ridder, hoffmester, Jahan Friss wor candzeller, her Claus Biille, riider, Knud Gyllenstiernne til Tym, her Moghens Gyllenstiernne, her Per Skram, riider, Jørgen Lycke, Tage Tot oc Claus Wrne, wore mend och raad, wor skicket thenne breffuisser Jørgen Markurssen paa then ene oc haffde for oss i rette steffnd oss elskelige frue Margrette Jost Wrniis eptherleffuerske paa then anden siide for en gard ligendes her i wor stadt Køpenhaffn. Oc berette forskrefne Jøren Markurssen, at hand wor Markurssen (!) Tiemands sledefred ssønn oc noghen tiid føre end hand døde gaff hand hanum en gard ligendes her i forskrefne Køpenhaffn, som hand haffde giffuet hanum sit breff oc segel paa. Huilckit breff forscrefne Jørgen Markurssen i rette lagde wdgiffuit aar mdl, jndehollendes at forskrefne Marquord Tiemand oc hans hustrue frue Karine Bøller wndthe oc gaff forskrefne Jørgen Marquorssen forskrefne gaard, som samme breff met wilkor bemeller oc indeholler. Sameledes i rette lagde hand et obet beseglet papiers breff, som oss elskelige Moghens Goske och Per Ruudt, wore mend oc thiennere, wd giffuit haffde, indehollendes at then tiid Marquord Tiemand laa paa synn sotte seng, tha gaff hand thennum til kende ebland andre

IV s.533

artickeller, at hand haffde giiffuit forskrefne hans sledefred søn forskrefne gaard, tiisliigeste wdj rette lagde hand forskrefne Marquor Tiemands hustruis frue Karines breff, at hund bekende, at hund sametyckte thet breff, som hindes hosbond haffde giffuit forscrefne Jørgen paa samme gard, oc satte i rette, om hannum icke burde at nyde samme gard epther breffuis lydelsse. Ther til suarede forscrefne fru Margrette oc berette, at hund wor Markur Tiidmands arffuinge, oc thet breff, som Markur Tiidmand haffde giffuit forscrefne Jørgen paa same gard, wor wdgiffuit fiorten daghe, før en hand døde, ther hand laa paa synn sotte senngh, oc icke hand fick samme gard wtj were før end Marquor wor dødt, oc mentte at thet wor giort hans arffuinge til had, thij hand icke then andtuordet fran siigh i syn welmagt, oc mentte, at samme breff kunde icke komme hinde til skade i noger mode. Oc i rette lagde et obet beseglet pergments breff, som rector oc menighe lesse mestere her i den høge scholle beseglet och wdgiffuet haffde, jndehollendes at forscrefne Marquor Tiemand oc hans arffuinge skulle nyde, brughe och beholde forscrefne gard her i byen, dog at the skulle wdgiffue ther aff nogen iordskyld, met manghe andre wiilkoer, som samme breff bemeller oc indeholler. Ther emod berette forscrefne Jørgen, at forscrefne Marquor Timand gaff hanum samme breff i syn welmagt oc icke then tiid hand laa paa syn sotte sengh, som hand beuiste met oss elskelige Jackop Brockenhus, som samme breff beseglet haffde. Met flere ord oc talle thenum. ther om emellum løb. Tha epther tiltale, gensuar, breffue, beuissning och saghens leylighed wort ther saa paa sagt for rette, at eptherthij forscrefne Marquor Tiemand haffuer i hans welmagt giffuit forscrefne Jørgenn sit breff oc segell paa samme gard oc siden paa sit yderste staffest thet, som Moghens Goske oc Per Ruds breff wduisser, tha bør forscrefne Jørren samme gard at nyde, brughe oc beholde, epther som Marquor Timands breff ther om i alle mode wduisser oc indeholler. Datum anno, die et loco ut supra. Actum etc.

Tegn. o. a. L. III. 390-91.

IV s.534

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 12 18:33:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top