eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.526

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 528-530
Nummer: 526


< Forrige . Indhold . Næste >

526.

6 Marts 1551.

Kgl. Befaling om at stanse Hamborgernes Overgreb mod de kjøbenhavnske Handelsmænd paa Isiand.

Breff til her Eske Bilde oc the andre aff raadet, som er forschreffuitt att skulle møde vdj Kiøpnehaffn søndagen judica førstkommendis. Actum Flensborg then fredag epther søndagen oculj anno etc. 1551.

Christian etc. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att som y alle vdentuiffuell well hørtt haffuer, huorledes the Hamborger haffuer

IV s.528

mett wold tagett fran then Kiøpnehaffnske fogett theris gotz paa wortt land Island oc wforrettett wore vndersotte oc thennom basted oc bundett, oc vnderstaae thennom endnu till att uille besøge same land mett wold oc bruge thet epther theris egett gode tycke ob ther mett fortage wor oc kronens rettighett. Sameledes haffuer oc then biscop for norden grebett oc fangett then superintendent for sønden oc aff satt wor laugmand ther samestedz, oc haffuer vdj hans sted tilsett en aff hans sønner till laugmand oc same biscop haffuer vdj mange andre maade skickett sig wtilbørligen oc som en whørsom vndersotte, huilcket wij forsee oss till att hand icke giortt hagde, ther som thett icke haffde weritt the Hamborgers tilskyndelsz. Saa haffue wij nu tilschreffuitt the Hamborger oc formode huer dag schriftlig anntwordt, att ther som the wille were borgen for att wore vndersotte skal bliffue theris gotzs egengiffuit, hues thennom paa Island frantagett er, wille wij tilstede thennom att mue bruge theris seglatzs oc handell till Island, oc haffue wij nu mett wortt elskelige raad, som her hosz oss tillstede erre, saa beraadslagett, att ther som the Hamborger icke wille were borgen fore, att wore vndersotte mue fange theris gotzs igien, tha siunis oss raadeligt were, att wij lade vdrede orloffs wiisz wore skibbe Dauidt, Engelen, Gabriell oc ther till ett andett aff wore store skibbe, enthen Hamborger Gallion eller Lubske Ammerall mett ett skiib, som the Køpnehaffnske skall vdrede, oc same skibbe lade bemande oc vdfettallie, oc ther som the Hamborgere wille emod wor willie besøge wortt land Island eller oc icke were borgen, att wore vndersotte mue bekomme theris gots igien, tha ere wij tilsinds att same skibbe skal indløbe for sønden vnder Island oc ther mett wold nederlegge the Hamborger skibbe oc kiøbmend, som mett wold haffue tagett fran wore vndersotte, oc the, som emod vor willie bruge theris handell paa Island, oc haffue thesz till behoff ladett wore breffue vdgaae till wore lensmend offuer all Skone, Sieland, Halland, Bleginge, Liister oc Smaalandene, att the skulle haffue theris swenne mett harnske oc gode werie oc fettallie paa ett halfft aar tilstede vdj wor stad Kiøpnehaffuen Paaske dag førstkommendes, huer mett saa mange suenne som han er plichtig aff sitt leen, oc haffue wij nu her strax ladett bestille, att wore landzknechte skall bliffue aff betalett oc drage mett thett første till forskreffne Kiøpnehaffuen. Meden thersom wij fange slige antwordt fran the Hamborger tilbage, att wore vndersotte skulle fange theres gotz igien, oc the wille besøge Island som kiøbmend oc vdgiffue till oss oc kronnen

IV s.529

theris told oc anden rettighett, tha siunis oss gott were, (dog paa etthers behaff), att wij lade thuende skibbe løbe under Island for norden oc ther først lade mett willie handle mett forskrefne biscop for norden, oc ther som hand icke will lade sig till handell oc skicke sig tilbørligen, tha wille wij mett wold lade hannom nederlegge. Thi bede wij etther, atj wille etther her vdinden beraadslaae oc huis etther her om tøckis raadeligt were, atj thet strax iligen wille giffue oss schrifftligen tilkiende, paa thett att wij kunde wiide oss ther epther att rette. Ther meth sker oss sønderligen till wilge. Befalendes etther Gud. Datum vt supra.

Christoffer Hanszen, ligger paa Kiøpnehaffns slott, bleff mett thette breff, som forstander, aff ferdegett fra Flensborg løffuerdagen effther søndagen oculj 1551.

Tegn. o. a. L. III. 289-290.

IV s.530

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 12 12:36:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top