eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.510

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 521-522
Nummer: 510


< Forrige . Indhold . Næste >

510.

25 Juni 1548.

Lejebrev fra Universitetet paa en Gaard i Kødmangerstræde.

Rektor, Doktores og menige Læsemestere udi Kjøbenhavns Universitet unde og tillade beskeden Kvinde Karine Hans Poelsze, Borgerske i Kjøbenhavn, og 2 hendes Børn, Jørgen Hansen og Kirstine Hansdatter, og deres Arvinger at skulle have, nyde og beholde »en Wniuersitetens jordt och grundt, som viij boder paa bygth ær, ligendis ij Kiødmanger streddet synden tiill Roszengarden och østen tiill sanctj Moghens gardt« imod en aarlig Afgift af 12 Mk. danske Penninge, det halve til Paaske og det halve til Mikkelsdag; denne Landgilde skulde ikke for nogen Aarsags Skyld forhøjes eller forringes. Hvis Karines Børn eller Arvinger udaf Armod, Fattigdom eller udaf anden redelig Aarsag trænges til at sælge, pantsætte eller afhænde denne Ejendom, skulle de først tilbyde den til Universitetet, dernæst deres næste Frænder eller Svogre; ville de ej heller købe, skal den lovbydes paa Bythinget og siden sælges til den, som købe vil. Udrede Ejerne ikke Landgilden til de bestemte Terminer, »men bleffue ther mett besidendis et aar, ij eller iij, thaa mue och

IV s.521

skulle wij wdij forscrefne Wniuersitet mett borgemesters och raadtz her samme stædtz widskaab haffue fuldt macth thet fierde aar at laadhe samme boder, huss och bigning wordere aff viij wuildighe dannemendt, fire paa huer sydhe, och then saa kiøbbis for et skiellight werdt effther dannemendtz sielse tiill forscrefne Wniuersitet eller en anden dannemandt, huo wij thet wndhe wille, och thaa skulle wij paa Wniuersitetens wegne først affkortte och oppeberre altt thet effther standendis landgieldt mett brødde penninghe aff the penninghe, som boderne bliffuer wrderet faarre, och syden antuorde then som bodderne bebreffuit waar alle the penninghe, som sydhen offuer bliffuer«. Giffuet ij Kiøbnehaffn mondaghen nest effther sancti Johannis dagh anno domini mdxlviij.

Seglet fattes. Orig. paa Perg. blandt Arne Magn. Diplomer paa Univ. Bibl. Fasc. 11 Nr. 20.

IV s.522

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 10 14:11:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top