eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.501

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 518
Nummer: 501

Note: Dette dokument er fejlagtigt nummereret som nummer 502 i den trykte udgave.


< Forrige . Indhold . Næste >

502. [501.]

24 April 1546.

Kgl. Brev om Stadens Forsyning med Korn.

Christian osv. Wor synderlige gunst tiilforn. Wiider att oss elskelige borgemestere och raadtmendt vdj vor stadt Køpenhaffn haffuer nu i thesse dage screffuett oss tiill giffuendis tiilkiende then store brøst och dyre tidt, som skulle findes eblant almuen ther vdj byen i saa [maade], att bryggere och bagere haffue fran thennum antwordit register paa hues korn, som the haffue i forrodt, och vide thennum ingen ydermere raad tiill korn att fange fore pendinge, saa bagerne skulle slett mwe offuergiffue theris embede och slaa theris winduer tiill, om thennum icke giøris vntsettening, och att the fore slig leiglighed haffue indbyrdis giordt forbudt paa korn icke att skulle vdtføris aff borgerne ther aff byen, ther paa begierendis vor sambtygke, tesligeste at vij wille saadant besinde och i noger maade tiiltencke vore fattige vndersote att mwe kome tiill noger hielp och hwgsualelse fore theris pendinge. Thij bede vij etther och begere atj epther leigligheeden aff vortt korn lade giøre same vore borgere tiilføringe fore theris pendinge och haffue tiilsiwn mett att the nøttrofftige mwe och fange noget aff same korn. Wij haffue och nu giordt same vore borgere fortrøsting paa same korn, dog haffue vij screffuit thennum ther hoss, atj skulle lade giøre hussøgening mett borgemestere och raadt ther vdj byen vdj alle borgerhuse ther vdj byen, om ther findis korn liggendis hoss noger vdj hobe tall, att thet maa bliffue fordelt eblant the arme och nottrofftige fore theris pendinge. Thij bede vij etther och begere, atj sielff lade giøre hussøgening mett thennum hoss alle borgere, bode hoss the rige och fattige, jngen vndertagne, jngen seendes giennom fingere mett, och ther som findis nogre borger, som haffuer noget korn liggendis vdj hobe tall, att thet maa bliffue sold the nottrofftige, ther paa haffuendis flitige agtinge och till siwn, som vij etther tiill tro. Ther mett giøre i oss sønderligen tiill wilge. Befallendis etther Gudt. Screffuit vdj Duholm closter vdj Morss paaske afften anno domini mdxlvj. Vnder vort signet.

Til Esge Bille.

Orig. paa Papir i Geh.-Ark. D. Kongers Hist. Fasc. 22.

IV s.518

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 10 12:44:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top