eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.497

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 516
Nummer: 497


< Forrige . Indhold . Næste >

497.

4 April 1544.

Hr. Knud Rud faar Del i en Gaard paa Nørregade og Erik Bølle en Gaard i Kødmangerstræde.

Jeg Erick Byller till Tersløsze kendis oc gøre vitterligt for alle meth thette mit opne breff, at jeg haffuer logit oc till sagt oc nw meth thette mit obne breff loffuer oc till siger erlige welbyrdige mand, strenge ridder her Knud Rud till Vedby, myn kere swager, huess lod oc anpart, som meg vtj den gard i Køpnehaffn liggendes paa den Nørgade, som Jon Brøger vtj bode, som er tillfalden i arffue effther myn kere moder broder biscop Niels Skaffue, at han oc hans arffuinge skall den nyde oc beholde myn broder dell for fyllest oc wedderlag vtj lige rentte effter vor jordebogs lydelsse. Tesligiste haffuer her Knud Rud loffuet oc tiil sagd meg, at ieg oc myne arffuinge skall haffue, nyde oc beholle myn kere søsters Dorete Bøllersdatter hennes lodh oc anpart, som henne arffueligen er till falden effter vor salige fader oc moder her Mattis Byller oc frw Birgitte Daasdatter, vtj den gard i Køpnehaffn liggendes vtj Kødmanger strede, som ieg selff nw vtj were haffuer, at ieg oc myne arffuinge skall den nyde oc beholle for fylleste oc vedderlagh vtj lige rentte effter wor jordbogs lydelsse. Oc huess bygning, som wii effter denne dag lader bygge paa samme garde, skall jnthet beregnis at giffue huer anden fylleste ther fore. Tesligeste haffuer ieg vnt oc samtycket, at her Knud Rud paa min søsters vegne maa oc skall anamme, nyde oc beholle ij garde vtj Luntofft, vti den ene i boer Per Jude oc giffuer j pund korn, item vtj den anden i bor A B C oc giffuer j lødig mark, oc her emod skall ieg paa en broder part maa oc skal anamme, nyde oc beholle en gard i Olsterop liggendis i Valborgis herrit, som A B C vtj bor oc giffuer j tønne smør oc ij skilling grot, item en gard i Luntofft, som A B C vtj bor oc giffuer ij pund bygh, huilcke forscrefne iiij garde, som er till falden effter byscop Niels Skaffues alter gotz i Købnehaffn, oc skulle wi paa begge sider huer nyde oc beholle forscrefne garde, jndtill saa lenge wij ther om kommer ydermere till skyffte meth Claus Daa oc vore medarffwinge osv. Videre omtales Gods i Ketting oc Vantore i Laaland, der mageskiftedes med hans Svoger her Knud Rud paa hans Søster Dorete Bøllersdotters Vegne. Screffuitt i Købnehaffn fredagen for palme søndag aar mdxliiij, myn eghen hand skrifft Erijck Byller.

Orig. paa Papir i Geh.-Ark. Udskaaren Skrift.

IV s.516

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 10 12:24:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top