eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.486

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 507-508
Nummer: 486


< Forrige . Indhold . Næste >

486.

14 Juni 1538.

Brudstykke af et Brev fra Johan Friis til Kongen, i hvis Slutning der er Tale om 30000 Gylden, som Kjøbenhavns Borgere have tilgode hos Hertug Albrecht af Meklenborg fra Belejringens Tid for hans Krigsfolks Fortæring.

Sendher jegh E. K. Mt. enn copie aff ett breff, som herthug Albrett aff Mekelborigh haffuer skreffuett bormester och raad thiill aff Købnehaghenn. Nw er thet sandinghen, att hertuch Albrett haffuer personlighen thilsagt the borgere aff Købnehagen paa synn loue, att hand viill bettalle, hues hans kriigsfolck fortherett haffuer j Købnehaghenn, saa beløberett syg offuer xxxm rinske gylldhen, och haffue the ther aff alldheliis jnthet vppeborett, ther fore tyckes meg gott were paa E. K. Mt. behaghe, att borgemester och raadt aff Købnehaghen gaffue hertthug Albrett suar oc formande hannum syen thyllsaghenn. Ther som E. K. Mt. er thiill fretz, tha wiill jeg vell ladhe breffuitt gøre, saa thet skall huerkenn were for møgett eller for ringhe, och skall thet jntthet komme E. K. Mt. weed, och som E. K. M. schriuer megh thiill om Krabbe, att jeg skall forhandle, att hand bliiffuer thiillstedhe thiill saa lenghe E. K. Mt. kommer hiidt, tha wiill iegh thet well bestiille effther E. K. Mt. begere, och som E. K. Mt. screffue migh thiill om ett breff, som Marcus Meyer [var] thyll schreffuitt om raadhet vtj Lubech, tha wiid jeg jnthet om samma breff, thij jeg wor icke paa Skiolldhemosse then thiid hand bleff forhørdt, men jeg haffuer thalledt medh mesther Jesper ther om, hand haffuer besøgt och enn nw besøgher eblantt alle the breffue hand haffuer ther om, ther som hand kandt findhet, tha skall thet vffor-

IV s.507

thøgrett komme E. K. Mt. thiill hendhe osv. Schreffuitt paa E. K. Mt. slott Købnehagen fredagen nest effther pintze dag aar mdxxxviij.

E. K. M. v. t.
Jahan Friiss.

D. Kongers Hist Fasc. 18 Nr. 41 i Geh.-Ark.

IV s.508

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 9 19:23:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top