eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.476

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 495-497
Nummer: 476


< Forrige . Indhold . Næste >

476.

24 Juni 1536.

Forhør over Henrik Parvus.

Anno domini 1536 sancti Hans Baptiste dag bekende her Henrich Paruus thette eptherscrefne:

Først bekende hand vpynt, att vedt 300 borgere hagde vdtskicket hannom att skulle giffue theris brøst och then store hunger tiilkende. Sammeledis bekende att hand j aar siden vor hertug Albrets erende udskicket her i landet. Tesligeste om nogle breffue, som han hagde paa et skiib, att skulle løbe tiill Norge mett vdi paaske, indholdendis om fortrøstning till erchebispen, som han kaste i stranden.

Item wor hand hosz konning Chrestiarn i Norge, och then tiidt hand bleff fangen kom hand tiill hertug Albert.

Item vor hand vdi Norge førend hand kom vdi koning Christierns tienniste.

Och sagde hand att hand for then skyld, att konning Chrestiern vor fanghen, icke torde giffue sig tiill Danmarck ighen, epther thii hand hagde verit i hans tieniste.

Thette haffuer hand bekend siden hand bleff pynt:

Item att hertug Albert skicket hannom ind vdi Kiøbenhaffn till greffuen och Kiøpenhagens borgere met nogle breffue, at hertug Albret ville komme thennom till hielp och vndsettning, och tallede met Jyrgen Myntemester.

Item at hertug Albret jngthet viste, at hand kom aff byen. At borgerne haffue skicket hannom vdt, som er Marcus Reff, Iffuer met syn metfølger, Tydby, der er hans fader broder søn.

Item the breffue till de norske vor en fortrøstning, att ther skulle komme vndtsettning fran Hollandh och frye kong Chrestiern, att the ther for skulle were fortrøst.

Item at hand haffuer verit hertug Albrets budt till Kiøpenhaffn och Malmøø.

Item att hand vdi ingen anden mening er kommen aff Kiøpenhagen, end hand aff nogle borgeres befalling skulle giffue Kong. Maytt. alt leyligheiden tiillkende, then store nødt, som the lide ther i byen. Item att hand hagde beffalling aff nogle aff borgerne at skulle vere thennom behielpelig hosz Kong. Maytt., att the motte komme i handel och giøre Kong. Maytt. vnderuiisning, huor the skulle falle an, och att the icke kunde holde byen i xiiij dage for øøll och brøds brøst skyldt.

Item at borgerne ville falde fran hertug Albret, att hand ther fore ville ramme theris beste.

IV s.495

Item att hand gick tiill hertug Albret och gaff hannom tiilkende, att hand ville vdt; tha sagde hertug Albrett, att hand ville met thet fyrste selff dattinge met Kong. Maytt. och at hand skulle forfare, om ther vor ingen vndtsettning for hender, och at thette vor nu paa søndagen, och tiilhielpe at ther motte komme vndsettning.

Item att hertug Albret venter sig vndtsettning aff Burgundi och att her Henrich skulle forhandle, att hand motte komme tiill datting och at hand ville sende budt ind tiill hertug Albret ighen och screffuit thennom tiill, om ther vor vndsettning eller ey.

Item att hand skulle forhøre om ther stod nogen rodt tiill, att hertug Albret kunde komme syn kaas.

Las Bagge, Dyderick Vedlow, Chort Beyermandt, Thomes Guldsmedt, Jyrgen Seyman met theris tilhengere gaffue hannom vnderuiisning, at hand skulle saa foregiffue sagen och gøre anslagen.

Marcus Reff sagde, at Bole Vingkis haffde loffuit at ville ramme thet beste.

Item Marcus Reff, Morthen Stenhvgger och theris tiilhengere hager giffuet hannom i befalling att the skulle anfalle, the ville vndsetthe thennom.

Item hertug Albret viste engthet aff før end om søndagen, som han kom vdt om mandagen.

Item at hand sagde hertug Albret igen hues anslag, som borgerne hagde sagdt hannom, och nogle therfore bleffue fangen, och hagde ther tiill met sagdt, at borgerne ville falle fran hannom och haffue konning Chresten ind.

Then tiidt Amag vor indtagen, sagde hertug Albret, nu er vor kunsth om thet jeg vil vere ther epther, at ieg kand faa dattingen for mig och min hustrue.

Item at Marcus Reff sagde tiill hannom, at ther som Kong. Maytt. icke vill tro mig, tha haffuer Bold Vinckis loffuit at ville vere godt for hannom.

Item att hand sagde tiill hertug Albret, at borgerne ville saa gøre anslag, nar Kong. Maytt's folck felle ahn.

Item hertug Albret befolle hannom, att hand skulle tiil hielpe, att Kong. Mayt's folck skulle ther saa anfalle epther borgernes anslag, paa thet att the skulle bliffue ther forrasket.

Item att haffuer hand bekendt, att hand for then sag er vdtkommet, att hand skulle thet bestille, att Kong. Maytts folck skulle saa anfalle och forraskis och att hand skulle haffue werit ind vdi byen ighen och sagde thennom i byen igen nar och huor Kong. Maytt.

IV s.496

ville anfatte och ville hand haffd giffuit siig till Enghaffuen och ther lad siig indsette igen paa the bode, som vdtføre folck, eller fylge them met ind vdi byen, som saa indriffuis. 1)

Thette eptherscreffne haffuer her Henrich bekend anden dag hand bleff pyntt:

Først att forhandle borgernes sag, om the kunne faa dattingen och giøre theris anslag.

Siden att forfare, om her er ingen tyding om vndsettning eller huadt for tyding her vdi landet vor.

Item att Ambrosius mett syn anhenger haffue vdtgiort hannom och loffuit hannom en skenck, att hand skulle drage vdt i landet och forfare, om Kong. Maytt. vor vidt et fridt modt och om Hans Nade vilde endnu bliffue fuldherdig och lenger vpholde Hans Nadis krigis folck, men forlade ther met, och forfare om ther vor vndsettning och om Kong. Maytts. folck vdi leyret vor vprøct eller ey.

Tisligeste att hand skulle kundt gøre, att the ville holle tiill the hagde vpeth alle the heste och hunde ther i byen.

Item at hertug Albret haffuer icke offuer ij tønner meell och vidt ij fadt vyn, om hand thennom end haffuer.

Item att borgerne sye hvede vdi vandt och drycke mett theris børn.

Item att hertug Albret och greffuen och menige borgere ville gerne haffue dattingen, om the viste at the then fange kunde, och gaa met en huidt kep vdt aff landet, om the kunde faa naade.

Item iij skiib, et som hertug, et som greffuen, et som Jørgen Mynter tilhører, ville the indlegge theris skyudz i samme skiib och se at the kunde løbe theris kaasz.

Item att the haffue sworet i byen otte dage epther Johannis at holle byen, och thersom the ther for inden icke faa vndtsettning, ville the giffue byen vp.

Item att then menige mand ville falle vdt aff byen vidt 800 tiilhobe paa Gudz naade, om the kunde faa naade, ther som the icke faa vndtsettning.

Item att ther som hand maa bliffue betroedt, thaa ville hand vnderstaa sig och scriffue ind i byen och flye Kong. Maytt. iiij eller vct vnder hans hand.

Samlinger til den danske Adelshistorie paa det store kgl. Bibliothek Fasc. 51.

__________

1) Med en anden Haand er paa næste Side skrevet: Chort Beyermand. Dyrick Velow.

IV s.497

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør mar 22 18:51:32 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top