eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.474

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 493-494
Nummer: 474


< Forrige . Indhold . Næste >

474.

21 Maj 1536.

Helsingborg Len opfordres til at sende Proviant til Amagers Indtagelse.

Tiill Skone om fetalie, Amage.

Helsze ether alle wore kere vndersotte, køpstedemend, byndher och menige almuge, ehuem som helst i tiene eller tiilhøre, som bygge och boo vdj Helsingborg len, kerligen met Gud och vor naade. Kere venner, som i vell forffare, ath vore vhorsome oc rigzens fiender, som end nw ligge vtj Køpnehagenn och holle oss oc righet samme by fore, alle vore vndersotte tiil stor besueringh, och effthertij the nw saa forherde thennem, acthe vij vtj the helge treffolighetz naffn aluorligen at foretage thenne fegde och ther fore nu strax lade slaa eth leger paa Amage met eth tall kriigsffolch, rytthere och knecthe, och acthe nu strax vffortoget at skicke samme vorth kriigsfolch ther offuer, oc skulle samme vort krigsfolch lang tiidh siidhen vareth paa

IV s.493

Amage, ther som vij hagde hafft raad tiill vnderhollingh. Thij bedhe vij etther alle och huer serdelis strengeligen biudhe, ath i viille rette etther effther at vdgiue en modelig gengerd, dog icke anderledes end at selge for rede pendinge, saa at hverj x mend skulle vdgiiffue en modelig oxe, ij lam, v tønner øll, iij tønner brødth, ij pund smør, et pund oste, ij sier flesk och iij tønner haffre, och samme fetalie skulle i strags vffortøgret føre till vor køpstad Malmøø, oc nar i tiidth komme, haffue vij beffallet oss elskelige Erich Krwmedige, vor mand oc raad, att hand skall vnderuisze etther huorledes samme fetalie skall offuerkomme tiil Amage oc huorledes i skulle komme tiil etthers betalingh, och hand skall och lade giue etther quittantze paa huad fetalie som i vdfføre och yde, paa thet vij kunde viidhe, huilke som wdfføre och huilke som thennem fortrycke. Beuiser etther her vtj som viilge tro vndersotte bør atgøre, och som i her tiil troligen, giordh haue, vij ville egen vere etther en naadig herre oc konning oc holle etther ved log, skell oc retth, saa i oss tacke skulle. Giiffuit vtj vort closter Esserom søndagen vocem iocunditatis.

D. Mag. 3 R. V. 301-02.

IV s.494

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 9 09:36:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top