eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.463

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 486-487
Nummer: 463


< Forrige . Indhold . Næste >

463.

6 Juni 1534.

Øvrigheden i Malmø søger god Forstaaelse med Kjøbenhavn.

Erliighe, vise och velffornumstiige mendht borgemester och radmendt i Køpnehaffn kerligen tilscreffuett. Vennligh kerliigh helsen nw och altiid fforsenth met wor Herre. Kere venner, som i scriffue oss tiill atti wille were oss bistandighe i thendhe euangeliske sagh, fforre huilcked wy tacke ether kerligen och gerne och wille thet gerne met etther fforskuldhe, saa longtt och bredt som oss mweliigktt er. Kere venner, som i och formane oss att wij icke skulle giiffue oss i handell met nogre wdlendske, wortt ffederne riighe tiill skaade och fforderffue, huilckid wy ey heller for noghen deell gøre wille, vdenn wy aabenbare nødis oc twingis ther tiill. Och worre thet saa, att thet noghen tiid skulle skee, thed Gwd fforbywdhe, thaa skulle j och menighe riighet bliiffue saa well fforwarede ther wttj som wy, ther maa j visselighen fforlade eder ther tiill. Kere venner, som i och scriffue, att ther som wy wille setthe loffue tiill eder, thaa wille j gerne slaa ether wdi handdell paa vore vegne, saa att altinngh scall komme tiill en god ffast bystandeligh endde, ffor huilckidh vij tacke ether gandske høyelighen och wille thet altiid gerne met eder fforskuldhe och ffortyene. Kere wenner, giiffue wii eder selffue att betencke, huad handell wy endnw kwndhe giiffue oss vdi met iij eller iiij af Danmarckis rigis rodh, men wij haffue scriffuidh then gode herre her Tughe Krabbe tiill ther om, att nor hand och the andre gode herrer, her tiill stede ere, kwndhe ffaa altt Danmarckis riigis rodttz fulle magktt, ock ther i thaa kwndhe eller wille hielpe ther noghet vdinden, thaa bede wii eder ther gerne om och wille thed gerne wdj sliighe eller andre maade met eder fforskwldhe, om i oss behoff haffue. Eder her met Gud almegtigste beffallendis tiil euighe tiid. Screffuid i Malmøghe løffuerdawen nest effther Gudz legoms daw aar etc. mdxxxiiij.

Borgemester, raadt
oc menigheden i Malmø.

Kere venner, fforwndrer oss storlighen, hwy att ffergerne maa icke løbe her emellom, som thee pleye att giøre, och fforhaabis oss,

IV s.486

atwy haffue icke andhet fforskullet aff etther end altt gott, och ey heller wy wille, om wy maa nydhet.

Udenpaa: Der vonn Malmo schreiben ann etliche stete getban, das sie die bischoffen vmb des ewangelij willen friedlos gelegt haben. Tidligere trykt i Rørdams Udgave af Malmøbogen S. LVIII-LIX.

IV s.487

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 8 20:40:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top