eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.462

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 484-486
Nummer: 462


< Forrige . Indhold . Næste >

462.

4 Juni 1534.

Øvrigheden i Malmø undskylder sin Handlemaade som sket for Evangeliets Skyld.

Venlig kierlig helsen nu oc altid forsendt met wor herre. Kiere wenner, som i scriffue oss till, atj forfareth at her skulde skeedt ith oprør wtj byen, dess wær haffue at saa skee skulde, men Gudt forlade thenum, som ther haffue giffuet orsage till, oc atj wille legge ether ther wtj at forhandtle till thet betste, saa langt oc bredt at thet er icke emodt ethers ære och edt. Kiere wenner, tha haffue wij aldriigh begiereth oc ey heller wille, at i nogeth skulle handtle for oss, som skall wære emodt ethers ære oc edt. Kiere wenner, skulle i dog widhe, at thed er icke skeedt wden redelige oc skiellige orsage, huess her skeedt er. Thij ether dragis well till mindhe, huorledis at Danmarckis rigis raadt lode wdtgonge en recess wtj thend herre dag, som stoedt i ethers by i fiordt om sanctj Hansz tiid, saa lydendis iblant andhre article, at huer biscop skulle haffue fuld magt at skicke præster oc predicanter wdj sith stigt, oc huem som ther emod giorde, tha haffue the beplicted thenum wdj samme recess wedt theris ære oc suorne edt at wille straffe ther wdtoffuer som opreckte mendt met sodan straff, som thenum bør at straffis met, ther Danmarckis rigis raads budt oc mandath ey holle wille, huilken straff oss wilde haffue faldet for swar. Thij saa kiere wenner at wij ingelunde motte nyde wore predicanter met wor bispis sambtycke, huilket som wij thijt oc offte haffue besøgeth bode hoes Hans Naade, her Tyge Krage(!) oc menige Danmarckis rigis raadt her i landith met wore scriffuelszer oc fuldtmyndig sendebudt. The betste swar wij finge ther paa wore tha, at forthij at wij icke wille thro paa thend kircke, ther the trode, schulle wij bliffue atspredde oc skildt fran landt oc rige, lige som jøderne

IV s.484

skede, thij the wilde icke thro paa Christi eller apostlernis lerdomme. End dog at wij thet icke saa saare lagde paa hierttet, thij at wii haffdhe forhobbet, at alting skulde haffue bleffuit staaendis indtill then almindelige herredag haffde bleffuit holleth, som nu skall stande om sancti Hansz tiid. Oc ther som nogre aff Danmarckis rigis raadt haffde tha willeth wære for møgeth strenge efftir samme recessis indeholdelsze, tha haffde ther io nogre wæreth iblanth, som kunde haffue formildeth sagen. Men then tiid at wij fornumme, at bispen haffde fordelth oc huggeth freden till landzting aff alle euangeliske predicanter her i landeth oc aff alle kiøpstæder, som thenum opholder, oc i finge streng beffalling at skulde randzage efftir thenum, som skulle haffue wæreth i thet oprør, som skulle haffue skedt i then herre dag, ther stoedt i fiordt i ethers by, tha tencke wij well, att wij oc skulle bleffued straffeth ther fore epther samme recessis indheholdelsze, huilken straff wij ingelunde kunde wndgaa, meth mindhre wij motte nederlegge thette slot (huilketh som oss war bygdt offuer hoffuith emodt wor contrackt, som koningen oc menige Danmarckis rigis raadt haffue beseglet oss, thend tiid wij gaffue wor by i theris hender), thij at bispen oc hans tilhengere kunde wel haffue kommeth egenum same slot oc siden tageth wedt halszen huem thenum haffde løsth. Kiere wenner oc gode naboer, wor fæderne righe wille wij altiidt gantske gierne giøre alt hues wij thet plictuge ere. Men at ladhe twinge oc trenge oss fran wore predicanter oc Guds oerdt, før wille wij misthe bodhe liiff oc gods met Guds naade oc hielp. Her met ether Gudt beffallendis. Screffuit i Malmø torsdagen nest effter trefoldigheits søndag aar etc. mdxxxiiij.

Borgemestere, raadt
oc menigheden i Malmø.

Kiere wenner, er oss till widendis wordet, at ther gaar ryckte wdj ethers by, saa at wij skulde haffwe wæreth her wde paa landeth, røffueth oc taget fran bispen, herremendt oc bøndner alth huess wij offuerkomme. Tha maaj wide i sandhedt, at the haffue førth oc sagt oss wsant wpaa, thij at wij icke haffue tageth fran nogen mandt wedt en pending, oc ey heller wille, all thend stundt the icke arge paa oss. Kiere wenner, maaj forlade ether till, at huess wj haffue giorth, thet er giorth, at wij kunde frij bodhe ethers borgere, oss oc andre fattige kiøpstædzmend, som haffue anammeth Guds oerdt, at the icke skulle bliffue straffede ther fore effter samme recessis indeholdelsze, aff huilken wij sende ether en copie wdtaff, som her

IV s.485

Tyge Krabbe sende øss, at wij aldelis skulle rette oss efftir, paa thet ati skulle wide, at thet er icke fløye tiender etc.

Tidligere trykt i Rørdams Udgave af Malmøbogen S. LV-LVIII.

IV s.486

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 8 20:12:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top