eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.461

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 483-484
Nummer: 461


< Forrige . Indhold . Næste >

461.

1 Juni 1534.

Øvrigheden i Malmø beretter Øvrigheden i Kjøbenhavn om Indtagelsen af Malmø Slot og opfordrer til Tilslutning.

Venlig kierlig helssen nu oc altid forscreffuit met wor herre. Kiere naboer och sønderlig gode oc gunstige wenner, giffue wij ether kierligen tilkiende, huorledis bispen aff Skone haffuer fordelth och huggeth freden aff alle euangeliske predicanter her i landith oc aff alle thenum, som thenum opholde, wdi sodan maade at wij skulle ther fore forskricke oss oc falle fran Guds oerdt, huilket wij for ingen wærdzens rigdom giøre wille. Dog kunde thet saa haffue skeedt met tiden, at wij kunde haffue foeth stoer skade for medelsth thette sloth, som oss war bugdt offuer hoffuith, oss till stoer forfang oc trengszell, wdi saa maade at bispen oc hans tilhengere kunde well haffue kommeth egenum samme slot oc siden taget wedt halszen huem thenum haffde løst. Oc fore sodan frycht oc fare skyldt haffue wij nedbrødt samme sloth, saa at wij met Guds hielp ingen hindher skulle haffue ther aff, oc paa thet at wij thess tryggere motte bliffue wedt Guds oerdt. Kiere naboer oc gode wenner, saa fortrøste och forhobbe wij oss først till Gudt oc saa till ether, at thersom nogre woldzmendt wilde offuerfalde oss met woldt oc magt at nødhe och twinge oss fran Guds oerdt oc thet hellig euangelium, atj tha giøre oss hielp, trøst oc bijstandt, huilketh wij ether gantske flytteligen igen giøre wille, om i oss wdj sodan eller andre maade behoff haffue. Men kiere wenner, om thet saa skede, at nogen wilde forføre oss fore ether i saa maade, at wij skulle haffue giorth thette wdj en anden acht oc mening, end som forscreffuit staar, tha setter ther ingen loffue till. Thij thend euige Gudt skall widith, att wij waare openbare nødde oc tuingde till at giøre thet, som wij haffue giorth. Thij thet galt

IV s.483

icke aleniste wor hals, liiff oc godtz wppaa, men then lerdom, som er then enig salighedt anrørindis. Wij wille dog gantske gierne giøre the gode herrer alt huess wij thenum plictuge ere. Men at lade trenge oc twinge oss fran Guds oerd oc thet hellige euangelium, thet wille wij ingelundhe wndhergaa, før wille wij miste oc tilsette bodhe hals, liiff, gods, husfrue oc børnn oc all thenne wærdzens timelige rigdom. Kiere wenner, hues wij kunde wære ether till willie oc thieniste met hals, liff oc gods dag oc nath wsparindis, skulle i altid finde oss welwillige oc redebone till. Ether her met Gudt beffalendis. Screffuit i Malmø mandagen nesth efftir helligtrefoldigheds søndag aar etc. mdxxxiiij0.

Tidligere trykt i Rørdams Udgave af Malmøbogen S. LIV-LV.

IV s.484

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 8 20:04:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top