eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.455

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 474-475
Nummer: 455


< Forrige . Indhold . Næste >

455.

13 Marts 1533.

Lejebrev paa en Gaard i Klædeboderne, der tilhører Marie Alter i Nikolaj Kirke.

Alle raend, thette breff see eller høre læse, helsse wy burgemestere och raadtmend i Køpnehaffn ewindeligen met Gud och gøre vittherligt, ath wij alle endrechtelige paa Jomfrw Marie alteris vegne vdi sancti Nicolai kircke her sammestedts haffue vndt oc i leige ladhit och nw met thette wort obne breff vndhe oc i leighe ladhe beskeden mandh Knud Kremmere, burger her sammestedts, hanss hustrue Chirstine Mogensse dotther oc beggis theris echte børn vdi alles theris liiffs thid, thend eene effther thend andhen, een forscreffne jomfrw Maries alteris steenhwsse gaard, jord och grund vdi alle maadhe, som hand nw foorfwnden ær, som forscreffne Knud Kremmere nw selffuer vdi boor, liggendis paa thend syndhre sidhe vdj Cledeboderne østen nest vp thill waar Frois kirckis jord oc westen nest vp thill jomfrw Maries alteris gaard vdi wor Froe sogn her sammestedts. Hwilken forscreffne gaard, hwss, jord och grwnd met all syn

IV s.474

rettighed och retthe tilliggelsse, ehwad som helst thed ær eller neffnis kandh, inthid vndhen tagid, forscreffne Knud Kremmere, hanss hustru och beggis theris echte børn skulle haffue, nydhe etc. vndher thesse efftherscreffne forord oc wilkor: Først skall Knud Kremmere, hanss hustru och beggis theris børn giffue aarligen thend som nw cappellan ær thill forscreffne jomfrw Marie altere vdi sancti Nicolai kircke, thend stwnd hand leffuer, tolff marck penninge, som i Danmarck genge oc geffue ære, thill thwende thider om aaridh, halffdelen thill posken och andhen halffdelen thill sancti Michilss dag altid bethimeligen och thill gode redhe vdtatgiffue. Skeer thed ocsaa, ath forscreffne Knud Kremmere, hanss hustru och børn offwerleffue forscreffne cappellan, som nw ær thill forscreffne altere, tha skulle thee giffue oss forscreffne burgemestere och raad eller hwem wy tilskicke paa forskreffne alteris wegne forscreffne landgilde thill thwende thider, som forscreffuit staar, och skall landgillet thwm(!) eygh ythermere forhøygis i nogher maadhe, och skulle the bygge, forbedre och wel ferdig holde samme gaard, hwss, jord och grwnd met godh køpstedts bygning och ther thill met holde hannwm qwidt och frii for all kongelig oc stadts tynge. Skede thed oc saa, thed Gud forbiudhe, at forscreffne Knud Kremmere, hanss hustru eller theris echte børn trengdis thill for armodh, fattigdom, siwgdom eller noghen andhen rædeligh sagh skyld ath selge, pantsette eller affhende forscreffne theris bygning, tha skulle thee ther thill haffue fuld macht, dogh icke ythermere endh thee skelligen bewise kunde thee selffue ther paa bygd haffue oc her effther byggendis wordhe, och skulle tha først thilbiude burgemestere och raad her i staden forscreffne theris bygningh oc inghen andhen. Thill thess ythermere vissen och bedre forwaringe haffue wij met villige och vidtskab ladhet henge waart stadts jndzegle nedhen for thette waart obne breffuit. Giffuit i Køpnehaffn torsdagen nest effther søndagen reminiscere aar effther Gudts byrd twsinde fem hwndrede thrediwge paa thed thredie.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.475

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 8 13:25:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top