eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.452

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 471-473
Nummer: 452


< Forrige . Indhold . Næste >

452.

16 Maj 1532.

Kontrakt angaaende en Gaard og Grund i Kjødmangerboder, oprettet imellem en Borgerske sammesteds og Kapitlet.

Jeg Eletze Jostes, borgerske i Kiøpnehaffn, giør vitterliictt for alle oc kienness mett thette mitt obne breff, att jeg haffuer i leie anammett aff hederlighe herrer mester Christiern Hwiidt, deghen,

IV s.471

docther Ditleff Smither, canther, oc menige capitell i Kiøpnehaffn en wor Frue kirckes gardt oc grundt ligendes i Kiødtmanger bodernæ, østen vdt mett gaden, i wor Frue sogn, nordhen nest frue Gwndell Oluff Daass gardt, Berittæ Per Otzenss søn nw i boer, synden nest Calendarum alteres gardt, Oluff Jenssen nw i boer, oc som jeg nw selffue i boer, mett all syn rette tilligelsze vtij lenge oc brede, som handt nw begreben oc indhegnett er, att haffue, nyde oc i leie beholle vtij myn oc alle myne arffwinges liiffs tiidth, then ene efftther anden, mett sodantt skiæll oc vilckor, att wij sculle her efftther wære then hellige kircke oc henness personer theess villigere oc staa i vilie, venskab oc gott naboskab mett thennem oc aff wor ytterste mactt affwerye. oc emoedt staa Lutterss kietterij oc wildfarelsze. Item sculle wij forscreffne gardt bygge oc forbeidre, besynderligen ett stenhwss tw lofft høgtt vdtill algaden, eller, om wij thett icke formwe, ett merckeliictt hwss mwrett emellem stolpe, mett anden goodt kiøbstedts bygning jnden i garden, oc mett stentack, oc samme gardtt oc bygning vtij gode mode weedt mactt holle, oc giffue ther aff then canick, som kircke werye er til forskreffne wor Frue kircke, aarligen till leie oc landgieldt siw marc, som wij ther om nw selffue jndburdes venlig oc well forliictte ære, vtij danske penninge, som her i landet gienge oc gieffue ære, halffdelen till poske, oc halffdelen till sancti Michilss dag betimeligen oc till gode rede yde oc betale scullendes. Item skatt oc all anden kongelig eller stadts tynge, som nw siidwonlig er eller her effther po legges kandt, sculle wij selffue vdtgiffue oc jnthett ther fore affkorttæ i samme leie. Item skeer thett soo, att wij forskreffne, efftther wij soo merckeligen po same gardt bygtt haffue, trænges mett armoedt, fattigdom, siwgdom eller for nogen anden rædelig oc nøtthelig sag att selie eller pantsettæ samme wor egen bygning, oc thett kandt forfares vtij sandhedt, tha mwe oc sculle wij ther till haffue fuld mactt att selie, pantsettæ oc affhende samme gardt oc bygning en besidhen borger vtij Kiøbnehaffn, som skatther oc scyller wor kieriste nadigste herre oc jnghen anden, dog atthett skeer mett forskreffne capitelss wiidskab oc sambtycke oc forskreffne leien till kircken weedt mact bliffuer, oc skall tha forskreffne capitell haffue all eneste tre marc danske siidtwonlige breffue penninge oc ey mere begiære for samme theress sambtycke. Item huor oc saa skeer, at wij forskreffne, eller huem forskreffne gardt off oss fangendes worder, hannem icke bygger, forbeidrer oc i gode mode holler oc forskreffne landgiældt oc leien ther aff ey till gode rede betale wille, tha sculle wij vdtwiisses oc en anden borger efftther

IV s.472

thee sexten dannemendtz tycke oc beste skiæll, som priuilegen jndeholler, jndsettes egien, som ther aff bedræ skiæll oc fyllest giøre will, som forscreffuett stander. Till yttermere forwaring herom beder jeg kierligen myn fuldmyndtige forswaer Nielss Bager om siit jndsegle i myn stedt mett beskene mendtz jndsegle Michell Nielsen kiøtmangeres oc Rassmwss Hanssen bryggeres, borgeres i Kiøbnehaffn, att henghe nedhen for thette mitt obne breff. Giffwett i Kiøbnehaffn, torsdagen Worherres opfarelses otthendedagh, anno eiusdem ab jncarnatione sua millesimo quingentesimo trigesimo secundo.

Orig. paa Perg. i Konsist. Ark., af Seglene findes endnu et. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 200-01.

IV s.473

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 7 20:14:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top